KOMUNALNO: “Obavještavamo sugrađane da ćemo vršiti pojačan nadzor nepropisnog odlaganja otpada posebice unutar gradske jezgre”

387
Obavijest Komunalnog redarstva Grada Dubrovnika:
Obavještavamo sugrađanke i sugrađane da će u narednom periodu službenici Odsjeka za komunalno redarstvo Grada Dubrovnika vršiti pojačan nadzor nepropisnog odlaganja otpada, posebice unutar stare gradske jezgre.
Naime, Odlukom o komunalnom redu Grada Dubrovnika je propisano:
Komunalni otpad mora se odlagati isključivo u odgovarajuće spremnike za otpad, na za to predviđena mjesta, sukladno vrsti otpada i namjeni spremnika, poštujući pri tom pravila o odvojenom prikupljanju različite vrste komunalnog otpada, te odredbe Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Dubrovnika.
U spremnike za miješani komunalni otpad može se odlagati samo miješani komunalni otpad, a u spremnike za biorazgradivi otpad može se odlagati samo biorazgradivi komunalni otpad.
Zabranjeno je u spremnike za miješani komunalni otpad odlagati otpadni papir, metal, plastiku, staklo, tekstil, problematični otpad, krupni (glomazni) otpad i zeleni otpad.
Zabranjeno je u spremnike za miješani komunalni otpad odlagati opasni i tehnološki otpad, otpadni građevinski materijal, otpad iz klaonica, ugostiteljskih objekata, mesnica, ribarnica, leševe životinja, akumulatore, auto gume, električne baterije, granje, otpad iz vrta, žar te tekuće i polu tekuće tvari.
Zabranjeno je u spremnike za odvojeno prikupljanje otpada odlagati komunalni otpad, kao i bilo koji drugi otpad koji ne odgovara vrsti otpada za koji je spremnik namijenjen, te odlagati otpad izvan spremnika ili u količinama koje premašuju volumen dodijeljenog spremnika.
Zabranjeno je s glomaznim otpadom odlagati bačve, kante i slične posude u kojima ima ulja, boja, kiselina i drugih opasnih tvari te drugi problematični i opasni otpad.
Zabranjeno je odlaganje ambalažnog otpada pored spremnika pravnoj ili fizičkoj osobi – obrtniku.
Zabranjeno je odlagati otpad izvan spremnika ili u količinama koje premašuju volumen spremnika.
Zabranjeno je odlagati otpad izvan vremena propisanog za odlaganje.
Za ljepši i čišći Dubrovnik…

Komentari
Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *