PRIJENOS UŽIVO/ 35. sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika

155

Za sjednicu se predlaže

D n e v n i  r e d

 

0.    Izvješće Mandatnog odbora.

1.    Vijećnička pitanja.

2.    Prijedlog odluke donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja turističke zone „Orašac – Vrtovi sunca“.

3.    Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu.

4.    Prijedlog odluke o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu.

5.    Prijedlog odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Dubrovnika.

6.    Prijedlog odluke o cijeni toplog obroka za učenike osnovnih škola na području Grada Dubrovnika.

7.    Prijedlog odluke o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra radi prava prvenstva priveza na dijelu neospornog pomorskog dobra, čest. zem. 1170/9 (s.i.1170/2) k.o. Petrovo selo.

8.    Prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti na tekst Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Dubrovnika.

9.    Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Dubrovnika „Dubrovački vatrogasci – Dubrovnika“.

10.  Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu Grada Dubrovnika za 2020. godinu.

11.  Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika za 2020. godinu.

12.  Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanica Dubrovnik za 2020. godinu.

13.  Prijedlog zaključka o djelomičnom oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa za ozakonjenu stambenu zgradu izgrađene na čest. zem. 327/1, 327/2 i čest. zgr. 83/4, 452 i 453 sve k.o. Luka Šipan.

14.  Prijedlog zaključka o djelomičnom oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa za ozakonjenu, rekonstruiranu zgradu stambene namjene na čest.zem.932/2 i 933 sve k.o. Mokošica.

15.  Prijedlog zaključka o djelomičnom oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa za pripadajući dio stambene zgrade k.č.br.375 k.o. Obuljeno.

16.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju teksta Predugovora o prijenosu poslovnih udjela s Općinom Mljet.

17.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju teksta Ugovora o prijenosu poslovnih udjela u društvu Dubrovačke lučice d.o.o.

18.  Prijedlog zaključka o prihvaćanja Demografske razvojne strategije Grada Dubrovnika.

19.  Prijedlog zaključka o sklapanju Ugovora sa HEP Ods d.o.o. o osnivanju prava služnosti na dijelu nekretnine čest. zem. 2468 k.o. Dubrovnik.

20.  Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi za dio nekretnine katastarske oznake čest.zem. 1272 k.o. Dubrovnik.

21.  Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi za dio nekretnine zemljišnoknjižne oznake čest.zem. 1333/1 k.o. Gruž.

22.  Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Izmjena i dopuna Statuta OŠ Ivana Gundulića.

23.  Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Statuta OŠ Mokošica.

24.  Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Statuta OŠ Marina Držića.

25.  Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Statuta OŠ Marina Getaldića.

26.  Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja/ice Javne ustanove u kulturi Kinematografi Dubrovnik.

27.  Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja/ice Javne ustanove u Rezervat Lokrum.

[iframe src=”https://vimeo.com/event/551822/embed” frameborder=”0″ allow=”autoplay; fullscreen” allowfullscreen style=”position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;” ]

Komentari
Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *