ZAŠTITA DOLINE NERETVE: Gradnjom pregrade i sustavom distribucije „slatke“ vode protiv zaslanjenja tla

266

Ipak kad netko završi u Zagrebu na nekoj poziciji može pomoći ako zna i hoće.

Problem prodora zaslanjene vode kroz korito rijeke Neretve nije od jučer. Radi se o posebno štetnoj pojavi koja se  se posebno intenzivira tijekom ljetnih mjeseci kada uslijed smanjenog riječnog dotoka zaslanjena voda prodire uzvodno sve do Metkovća. Prodor takve vode ima negativne posljedice na ekološku sliku plodne doline Neretve, najviše jer dolazi do zaslanjena obradivih površina što se posljedično odražava na gospodarske potencijale koji počivaju upravo na poljoprivredi. 

Naime, kad su obradive površine izložene dugogodišnjem utjecaju slane vode sve je veći rizik da takvo tlo postane posve neupotrebljivo, što bi imalo nesagledive posljedice za ovo plodno područje o kojem se nekada govorilo kao o hrvatskoj Kaliforniji. Dobro to znaju poljoprivrednici s  područja doline Neretve te stoga pozdravljaju preko 500 milijuna kuna vrijedan projekt Hrvatskih voda koji se odnosi na zaštitu od zaslanjenja tala i voda na području donje Neretve. Sustav je  značajan po tome što je osmišljen ne samo kako bi zaustavio prodor zaslanjene, tzv. bočate vode nego i kako bi se sanirala već počinjena šteta. 

„Važno je razgraničiti pojam navodnjavanja, na kojim projektima Hrvatske vode rade u suradnji sa županijama, od ovog projekta koji je ključan za zaštitu doline Neretve, a u svom fokusu ima sprječavanje daljnjeg zaslanjenja tala, ali ne manje važno i sanaciju već nastale štete od prodora zaslanjene vode u poljoprivredno zemljište“, kaže Valentin Dujmović, mag.oecol., zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda. Upravo je Dujmović po dolasku na tu poziciju, u dogovoru s generalnim direktorom HV-a Zoranom Đurokovićem, preuzeo koordinaciju ovog projekta. 

Aktivnosti na pripremi projekta započele su još 2007. godine kada je izrađena studija navodnjavanja doline donje Neretve te uspostavljen sustavni stručni monitoring zaslanjenosti podzemnih i površinskih voda i tala, a aktivizirane su posljednjih godina. Projekt je dobio i punu potporu nadležnog Ministarstva zaštite okoliša i energetike Republike Hrvatske i resornog ministra Tomislava Ćorića. Imovinsko pravni odnosi su riješeni, a u tijeku je ishođenje građevinskih dozvola, njih ukupno šest. 

-„Sustav uključuje akumulacije sa nezaslanjenom vodom koja će se upuštati u sustav navodnjavanja čime će se ispirati već zaslanjeno tlo. Slatka voda će se putem crpne stanice, mikroakumulacije i tlačne distribucijske mreže dovesti do 2.199 ha poljoprivrednih površina što će omogućiti ispiranje soli iz gornjeg površinskog sloja tla. Time će se poboljšati stanje površinskih i podzemnih voda u dolini rijeke Neretve“, pojašnjava Dujmović. 

Provedba ovog projekta planirana je kroz dvije faze. Kod Opuzena, odnosno Komina, planirana je izgradnja ključnog infrastrukturnog objekta sustava – mobilne pregrade kao fizičke barijere koja za cilj ima spriječiti prodor zaslanjene vode uzvodno, a za tu, I. fazu, građevinska dozvola već je ishođena. Sukladno Zakonu o vodama, investitor izgradnje pregrade u Kominu su Hrvatske vode dok bi na ostalom dijelu zahvata po zakonu investitor trebala biti Dubrovačko-neretvanska županija. No, Županija je ovlasti investitora prenijela na Hrvatske vode. –„Svi potrebni zahtjevi su dopunjeni i čeka se skoro kompletiranje svih građevinskih dozvola. Hrvatske vode samostalno su riješile 99% imovinsko pravnih odnosa“, naglašava Valentin Dujmović. 

Mobilna pregrada najveće će rezultate pružati u ljetnom periodu kada je zbog manjka oborina smanjen dotok vode u Neretvi pa klin morske zaslanjene vode prodire uzvodno do mosta u Metkoviću, čak i dalje, dok bi u ostalom dijelu godine bila spuštena na dno korita rijeke. Pretpostavlja se da će se pregrada biti podignuta od travnja ili svibnja do listopada. U slučaju dolaska velikog vodnog vala elementi pregrade se spuštaju na dno korita. Objekt se sastoji od armiranobetonskog temelja i pet čeličnih mobilnih segmenata dimenzija 20×11 metara, a spriječit će prodor zaslanjene vode iz nizvodnog toka rijeke Neretve u uzvodni tok, a uzvodno će se formirati bazen „slatke“ vode koja bi se mjerom navodnjavanja koristila za poboljšanje kvalitete tala i podzemnih voda na širem području doline donje Neretve. Za neometan prolazak brodova predviđena je izgradnja brodske predvodnice bruto duljine 84 metra, a za migraciju riba izgradit će se riblja staza. Naime, zbog planiranog razvoja nautičkog turizma i povećanog broja uplovljavanja turističkih brodova u luku Metković te na zahtjev grada Metkovića i Dubrovačko-neretvanske županije Hrvatske vode su kroz izmjenu glavnog projekta povećale brodsku predvodnicu na spomenuta 84 metra što je dostatno za brod duljine do 60 i širine do 12 metara.

TEKSTUALNI OKVIR UZ SLIKU PREGRADE 

Pri smanjenom dotoku vode rijetke Neretve, klin morske vode prodire uzvodno od Metkovića, a kada je protok vode veći slani klin se vraća prema moru. Slani klin se u cijelosti istisne iz korita rijeke kada je protok veći od 300 m3. Stoga će se mobilna pregrada podizati i spuštati ovisno o protoku vode. 

Drugom fazom projekta obuhvaćena je izgradnja Sustava tlačne distributivne mreže za transport „slatke“ nezaslanjene vode na zaslanjeno poljoprivredno zemljište. Sustav pokriva 1.887 ha zaslanjenih poljoprivrednih površina, a realizacija je predviđen kroz pet faza aktivnosti. Osnovni objekti uključuju  zahvat vode na Maloj Neretvi s gravitacijskim dovodnim kanalom i cjevovodom,  crpnu stanicu Opuzen, tlačni cjevovod do mikroakumulacije, mikroakumulaciju Lađište korisnog volumena oko 100.000 metara kubičnih, cjevovod za pražnjenje mikroakumulacije i tlačnu distribucijsku mrežu ukupne duljine oko 116 km.

Indikativna vrijednost projekta je 69,4 milijuna eura, odnosno 520.300.000 kuna, a iznos uključuje pripremu projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko pravnih odnosa, izgradnju i upravljanje projektom te stručni nadzor, od čega EU sufinanciranje iznosi 85 % prihvatljivih troškova ili 59 milijuna eura. dok se iz nacionalnih sredstava planira pokriti 15 % investicije. Projekt će se prijaviti na sufinanciranje raspoloživim sredstvima Europskih  strukturnih i investicijskih fondova kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija u slijedećem financijskom razdoblju 2021/2027. Dujmović ističe kako u Hrvatskim vodama očekuju da će u ovoj godini završiti s „papirnatom fazom“, kako bi u 2021. sve bilo spremno za početak radova.

OKVIR – Dvije faze, šest građevinskih dozvola i pola milijarde kuna za opstanak Neretve 

Glavne aktivnosti projekta u dvije faze uključuju izgradnju mobilne pregrade na rijeci Neretvi koja će uzvodno osigurati bazen „slatke“ – nezaslanjene vode, s brodskom prevodnicom i ribljom stazom za migraciju riba, izgradnju zahvata vode iz Male Neretve (otvoreni kanal i gravitacijski cjevovod), izgradnju crpne stanice i tlačnog cjevovoda do mirkoakumulacije, izgradnju mirkoakumulacije i tlačne distributivne mreže za transport „slatke“ nezaslanjene vode na zaslanjene poljoprivredne površine ukupne duljine oko 116 kilometara na lokalitetima Vidrice, Jasenska, Opuzen-ušće i na lokalitetu Luke. 

Komentari
Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *