Dubrovnik Insider

Dubrovnik Insider

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Župan Nikola Dobroslavić prisustvuje sastanku Predsjedništva Europskog odbora regija koji se održava u Turkuu (Finska).

Predsjedništvo raspravlja o temama iz područja obrazovanja i prioritetima finskog predsjedništva Vijeća Europske unije, koje će se naći na dnevnom redu sljedeće plenarne sjednice Odbora regija u Bruxellesu. Razgovara se o sposobnosti gradova i regija da iskoriste globalne trendove poput digitalizacije, korištenju umjetne inteligencije te potrebi da kvalitetno obrazovanje kao i pristup usavršavanju vještina i prekvalifikaciji treba biti dostupno svima. U fokusu sastanka prioriteti su finskog predsjedništva; „Jačanje zajedničkih vrijednosti i vladavine prava, povećanje konkurentnosti i socijalne uključivosti EU-a, jačanje položaja EU-a kao globalnog predvodnika u djelovanju u području klime kao i sveobuhvatna zaštita sigurnosti građana“. Finska predsjeda Vijećem Europske unije tijekom šest mjeseci počevši od 1. srpnja 2019. godine; ovo je njezino treće predsjedanje otkad je pristupila EU. Nakon Finske od siječnja do lipnja 2020. godine ,Vijećem EU-a predsjedat će Hrvatska.

R E P U B L I K A     H R V A T S K A

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

G R A D     D U B R O V N I K

Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom

Grad Dubrovnik, Pred Dvorom 1, 20000 Dubrovnik, OIB: 21712494719, zastupan po gradonačelniku Matu Frankoviću, sukladno odredbu članka 30. stavka 1. i odredbi članka 32. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade ( "Narodne novine", broj: 74/14. i 69/17. ) objavljuje slijedeću

 

PONUDU

vlasnicima/suvlasnicima nekretnina na području k.o. Petrovo Selo i k.o. Zaton za sporazumno rješavanje pitanja stjecanja prava vlasništva na nekretninama a sve u svrhu realizacije planiranog zahvata u prostoru, izgradnje nerazvrstane ceste od Mosta dr. Franje Tuđmana do ceste za Osojnik s rekonstrukcijom dijela postojeće ceste u k.o. Petrovo Selo na dijelovima nekretnina katastarskih oznaka čest.zem. 65/1, 23/11, 65/3, 65/12, 23/4, 65/17, 23/17, 65/5, 65/4, 21/2, 21/3, 21/4, 23/9, 21/7, 23/10, 12 i 15 sve k.o. Petrovo Selo te nekretnina katastarskih oznaka čest.zem. 1959/1, 1959/2, 1959/3, 1959/4, 1955, 1956, 1957, 1958, 1960, 1962, 1963 i 1965 sve k.o. Zaton koji dijelovi sukladno Geodetskim elaboratima za potrebe provođenja promjena u katastru zemljišta izrađenim u svrhu provedbe lokacijske dozvole na k.č. 65/1, 23/11, 65/3, 65/12, 23/4, 65/17, 23/17, 65/5, 65/4, 21/2, 21/3, 21/4, 23/9, 21/7, 23/10, 12 i 15 sve k.o. Petrovo Selo i na k.č. 1959/1, 1959/2, 1959/3, 1959/4, 1955, 1956, 1957, 1958, 1960, 1962, 1963 i 1965 sve k.o. Zaton oznaka 34/2019 i 36/2019, izrađenim od strane društva Geodet d.o.o. iz Dubrovnika, ovlaštenog inženjera geodezije Marina Kneževića, dipl.ing.geod.,. izrađenim na temelju pravomoćne Lokacijske dozvole klasa: UP/I-350-05/12-01/10, urbroj: 2117/01-15-12-33 od 25. svibnja 2012., pravomoćne izmjene i dopune Lokacijske dozvole klasa: UP/I-350-05712-01/103, urbroj: 2117/01-15-12-4 od 15 studenog 2012.godine i pravomoćne izmijene i dopune Lokacijske dozvole, klasa: UP/I-350-05/19-01/07 urbroj: 2117/01-15/14-19-8 od 10. travnja 2019. godine

Vlasnicima/suvlasnicima gore navedenih nekretnina Grad Dubrovnik u skladu sa zakonskim odredbama a sukladno Procjembenim elaboratima izrađenim od strane društva VEIG EKSPERT d.o.o. iz Splita, stalnog sudskog vještaka za procjenu nekretnina Franja Veiga, ing.arh., i Procjenama naknade izrađenim od strane stalnog sudskog vještaka za poljoprivredu, šumarstvo i procjenu poljoprivrednog zemljišta Tomislava Vitkovića, dipl.ing., iz Zagreba svi izrađeni u postupcima osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina koji su se vodili pred za to nadležnim Uredom državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, Službi za imovinsko-pravne poslove pod klasom UP/I-943-04/19-01/154 i pod klasom UP/I-943-04/19-01/155 daje slijedeću ponudu:

- za stjecanje prava vlasništva na dijelovima nekretnina u k.o. Zaton i to: za dio nekretnine katastarske oznake k.č. 1965 u površini od 194 m²; za dio nekretnine katastarske oznake k.č. 1963 u površini od 227 m²; za dio nekretnine katastarske oznake k.č. 1962 u površini od 92 m²; za dio nekretnine katastarske oznake k.č. 1960 u površini od 44 m²; za dio nekretnine katastarske oznake k.č. 1958 u površini od 621 m²; za dio nekretnine katastarske oznake k.č. 1957 u površini od 219 m²; za dio nekretnine katastarske oznake k.č. 1956 u površini od 694 m²; za dio nekretnine katastarske oznake k.č. 1955 u površini od 1249 m²; za dio nekretnine katastarske oznake k.č. 1959/4 u površini od 1411 m²; za dio nekretnine katastarske oznake k.č. 1959/3 u površini od 801 m²; za dio nekretnine katastarske oznake k.č. 1959/2 u površini od 333 m² i za dio nekretnine katastarske oznake k.č. 1959/1 u površini od 565 m², a koji dijelovi ulaze uz sastav novoformirane nekretnine katastarske oznake čest.zem. 1959/1 k.o. Zaton iznos u visini od 17,96 € odnosno 132,72 kune po m².

-u svrhu naknade za vrijednost nasada na nekretninama u k.o. Zaton kako slijedi: za dio nekretnine katastarske oznake k.č. 1965 u površini od 194 m² koji ulazi uz sastav novoformirane nekretnine katastarske oznake čest.zem. 1959/1 k.o. Zaton iznos od 1.307,09 kuna; za dio nekretnine katastarske oznake k.č. 1963 u površini od 227 m² koji ulazi uz sastav novoformirane nekretnine katastarske oznake čest.zem. 1959/1 k.o. Zaton iznos od 1.325,00 kuna; za dio nekretnine katastarske oznake k.č. 1962 u površini od 92 m²; koji ulazi uz sastav novoformirane nekretnine katastarske oznake čest.zem. 1959/1 k.o. Zaton iznos od 99,36 kuna; za dio nekretnine katastarske oznake k.č. 1960 u površini od 44 m² koji ulazi uz sastav novoformirane nekretnine katastarske oznake čest.zem. 1959/1 k.o. Zaton iznos od 1.224,29 kuna; za dio nekretnine katastarske oznake k.č. 1958 u površini od 621 m² koji ulazi uz sastav novoformirane nekretnine katastarske oznake čest.zem. 1959/1 k.o. Zaton iznos od 3.942,79 kuna; za dio nekretnine katastarske oznake k.č. 1957 u površini od 219 m² koji ulazi uz sastav novoformirane nekretnine katastarske oznake čest.zem. 1959/1 k.o. Zaton iznos od 1.320,89 kuna; za dio nekretnine katastarske oznake k.č. 1956 u površini od 694 m² koji ulazi uz sastav novoformirane nekretnine katastarske oznake čest.zem. 1959/1 k.o. Zaton iznos od 3.983,09 kuna; za dio nekretnine katastarske oznake k.č. 1955 u površini od 1249 m² koji ulazi uz sastav novoformirane nekretnine katastarske oznake čest.zem. 1959/1 k.o. Zaton iznos od 4.069,62 kuna; za dio nekretnine katastarske oznake k.č. 1959/4 u površini od 1411 m² koji ulazi uz sastav novoformirane nekretnine katastarske oznake čest.zem. 1959/1 k.o. Zaton iznos od 3.848,34 kuna; za dio nekretnine katastarske oznake k.č. 1959/3 u površini od 801 m² koji ulazi uz sastav novoformirane nekretnine katastarske oznake čest.zem. 1959/1 k.o. Zaton iznos od 4.141,48 kuna; za dio nekretnine katastarske oznake k.č. 1959/2 u površini od 333 m² koji ulazi uz sastav novoformirane nekretnine katastarske oznake čest.zem. 1959/1 k.o. Zaton iznos od 1.425,11 kuna i za dio nekretnine katastarske oznake k.č. 1959/1 u površini od 565 m² koji ulazi uz sastav novoformirane nekretnine katastarske oznake čest.zem. 1959/1 k.o. Zaton iznos od 3.981,94 kune.

- za stjecanje prava vlasništva na dijelovima nekretnina u k.o. Petrovo Selo i to:

- za dio nekretnine katastarske oznake čest.zem. 23/9 u površini od 3.300 m²; za dio nekretnine katastarske oznake čest.zem. 15 u površini od 1.089 m²; za dio nekretnine katastarske oznake čest.zem. 12 u površini od 606 m² i za dio nekretnine katastarske oznake čest.zem. 23/10 u površini od 6.532 m² koji ulaze u sastav novoformirane nekretnine katastarske oznake čest.zem. 1166/2 sve k.o. Petrovo Selo iznos u visini od 17,96 € odnosno 132,72 kune po m²;

- za dio nekretnine katastarske oznake čest.zem. 23/9 u površini od 5.901 m²; za dio nekretnine katastarske oznake čest.zem. 21/7 u površini od 201 m²; za dio nekretnine katastarske oznake čest.zem. 21/4 u površini od 1.725 m²; za dio nekretnine katastarske oznake čest.zem. 21/3 u površini od 523 m²; za dio nekretnine katastarske oznake čest.zem. 21/2 u površini od 2.750 m²; za dio nekretnine katastarske oznake čest.zem. 65/4 u površini od 1.915 m²; za dio nekretnine katastarske oznake čest.zem. 65/5 u površini od 662 m²; za dio nekretnine katastarske oznake čest.zem. 23/17 u površini od 133 m²; za dio nekretnine katastarske oznake čest.zem. 65/17 u površini od 61 m²; za dio nekretnine katastarske oznake čest.zem. 23/4 u površini od 2.806 m²; za dio nekretnine katastarske oznake čest.zem. 65/12 u površini od 35 m²; za dio nekretnine katastarske oznake čest.zem. 65/3 u površini od 149 m²; za dio nekretnine katastarske oznake čest.zem. 23/11 u površini od 301 m²; za dio nekretnine katastarske oznake čest.zem. 65/1 u površini od 294 m² a koji dijelovi ulaze uz sastav novoformirane nekretnine katastarske oznake čest.zem. 1166/2 k.o. Petrovo Selo iznos u visini od 63,96 € odnosno 472,66 kuna po m².

-u svrhu naknade za vrijednost nasada na nekretninama u k.o. Petrovo Selo kako slijedi: za dio nekretnine katastarske oznake čest.zem. 23/9 u površini od 9.201 m² koji ulazi uz sastav novoformirane nekretnine katastarske oznake čest.zem. 1166/2 k.o. Petrovo Selo iznos od 5.939,38 kuna; za dio nekretnine katastarske oznake čest.zem. 15 u površini od 1.089 m² koji ulazi uz sastav novoformirane nekretnine katastarske oznake čest.zem. 1166/2 k.o. Petrovo Selo iznos od 12.544,50 kuna; za dio nekretnine katastarske oznake čest.zem. 12 u površini od 606 m² koji ulazi uz sastav novoformirane nekretnine katastarske oznake čest.zem. 1166/2 k.o. Petrovo Selo iznos od 12.303,00 kuna; za dio nekretnine katastarske oznake čest.zem. 23/10 u površini od 6.532 m² koji ulazi uz sastav novoformirane nekretnine katastarske oznake čest.zem. 1166/2 k.o. Petrovo Selo iznos od 2.299,26 kuna; za dio nekretnine katastarske oznake čest.zem. 21/7 u površini od 201 m² koji ulazi uz sastav novoformirane nekretnine katastarske oznake čest.zem. 1166/2 k.o. Petrovo Selo iznos od 515,38 kuna; za dio nekretnine katastarske oznake čest.zem. 21/4 u površini od 1.725 m² koji ulazi uz sastav novoformirane nekretnine katastarske oznake čest.zem. 1166/2 k.o. Petrovo Selo iznos od 3.983,60 kuna; za dio nekretnine katastarske oznake čest.zem. 21/3 u površini od 523 m² koji ulazi uz sastav novoformirane nekretnine katastarske oznake čest.zem. 1166/2 k.o. Petrovo Selo iznos od 2.380,24 kuna; za dio nekretnine katastarske oznake čest.zem. 21/2 u površini od 2.750 m² koji ulazi uz sastav novoformirane nekretnine katastarske oznake čest.zem. 1166/2 k.o. Petrovo Selo iznos od 642,28 kuna; za dio nekretnine katastarske oznake čest.zem. 65/4 u površini od 1.915 m² koji ulazi uz sastav novoformirane nekretnine katastarske oznake čest.zem. 1166/2 k.o. Petrovo Selo iznos od 337,04 kuna; za dio nekretnine katastarske oznake čest.zem. 65/5 u površini od 662 m² koji ulazi uz sastav novoformirane nekretnine katastarske oznake čest.zem. 1166/2 k.o. Petrovo Selo iznos od 1.411,00 kuna; za dio nekretnine katastarske oznake čest.zem. 23/17 u površini od 133 m² koji ulazi uz sastav novoformirane nekretnine katastarske oznake čest.zem. 1166/2 k.o. Petrovo Selo iznos od 63,14 kuna; za dio nekretnine katastarske oznake čest.zem. 65/17 u površini od 61 m² koji ulazi uz sastav novoformirane nekretnine katastarske oznake čest.zem. 1166/2 k.o. Petrovo Selo iznos od 65,98 kuna; za dio nekretnine katastarske oznake čest.zem. 23/4 u površini od 2.806 m² koji ulazi uz sastav novoformirane nekretnine katastarske oznake čest.zem. 1166/2 k.o. Petrovo Selo iznos od 17.741,68 kuna; za dio nekretnine katastarske oznake čest.zem. 65/12 u površini od 35 m² koji ulazi uz sastav novoformirane nekretnine katastarske oznake čest.zem. 1166/2 k.o. Petrovo Selo iznos od 314,83 kuna; za dio nekretnine katastarske oznake čest.zem. 65/3 u površini od 149 m² koji ulazi uz sastav novoformirane nekretnine katastarske oznake čest.zem. 1166/2 k.o. Petrovo Selo iznos od 9.653,17 kuna; za dio nekretnine katastarske oznake čest.zem. 23/11 u površini od 301 m² koji ulazi uz sastav novoformirane nekretnine katastarske oznake čest.zem. 1166/2 k.o. Petrovo Selo iznos od 2.707,56 kuna; za dio nekretnine katastarske oznake čest.zem. 65/1 u površini od 294 m² koji ulazi uz sastav novoformirane nekretnine katastarske oznake čest.zem. 1166/2 k.o. Petrovo Selo iznos od 4.192,53 kuna;

Rok isplate navedenih naknada je 30 ( slovima: trideset ) dana od dana zaključenja nagodbe/kupoprodajnog ugovora.

Pozivaju se vlasnici/suvlasnici gore navedenih nekretnina da, radi sporazumnog rješavanja pitanja stjecanja prava vlasništva i sklapanja kupoprodajnih ugovora odnosno nagodbi za gore navedene dijelove nekretnine koje ulaze u planiranu trasu gradske prometnice, pristupe u roku od 8 dana od dana objave ove ponude, odnosno najkasnije do 23. rujna 2019. godine u prostorije Upravnog odjela za gospodarenje gradskom imovinom Grada Dubrovnika, Zeljarica 1, III. kat, radnim danom u vremenu od 09:00 do 12:00.

S vlasnicima/suvlasnicima nekretnina koje su predmetom ovog oglasa a koji prihvate ponudu za sporazumno rješavanje pitanja stjecanja prava vlasništva Grad Dubrovnik sklopiti će ugovor o kupoprodaji uz isplatu tržišne naknade utvrđene u ovoj ponudi.

Protekom roka objave ponude ista ima karakter dokaza da je Grad Dubrovnik kao korisnik izvlaštenja prethodno s vlasnicima/suvlasnicima gore navedenih nekretnina pokušao sporazumno riješiti pitanje stjecanja prava vlasništva na istima u smislu odredbi članka 30. i 32. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade ( "Narodne novine", broj: 74/14. i 69/17. ).

Za one nekretnine za koje se vlasnici/suvlasnici u gore navedenom roku ne očituju, odnosno ukoliko ne prihvate ponudu za sporazumno rješavanje pitasnja stjecanja prava vlasništva Grad Dubrovnik pokrenut će pred za to nadležnim tijelom postupak potpunog izvlaštenja u svrhu izgradnje nerazvrstane ceste od Mosta dr. Franje Tuđmana do ceste za Osojnik s rekonstrukcijom dijela postojeće ceste u k.o. Petrovo Selo a sve sukladno odredbama Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade ( "Narodne novine", broj: 74/14. i 69/17. ).

U Dubrovniku, 14. rujna 2019. godine

Ponuditelj:

Grad Dubrovnik

Gradonačelnik Mato Franković

Dubrovački gradonačelnik Mato Franković susreo se danas s ruskim ministrom poljoprivrede Dmitryem Patrushevim, koji u Dubrovniku boravi na sastanku Međuvladine komisije za gospodarsku i znanstveno-tehničku suradnju s Ruskom Federacijom.

Ministar Patrushev supredsjedatelj je ove Međuvladine komisije na kojoj se u Dubrovniku sastao s ministrom gospodarstva, poduzetništva i obrta Darkom Horvatom, supredsjedateljem s hrvatske strane. Uz suradnike oba ministra na sastanku sudjeluje i veleposlanik Ruske Federacije u Republici Hrvatskoj Anvar Azimov.

Glavna tema sastanka su aktivnosti predviđene Protokolom sa 8. sjednice Komisije koja se održala krajem studenoga 2018. godine.

Besplatne prezentacije o mogućnostima obrazovanja i usavršavanja u inozemstvu ”Integral Edukacijski Programi” održat će se u ponedjeljak, 16. rujna 2019. godine u Čitaonici Narodne knjižnice Grad s početkom u 18 sati.

 

Pozivaju se svi zainteresirani na besplatno predavanje o studiranju u inozemstvu te svi koji nisu dovoljno upoznati s mogućnostima koje im se nude. IntegralEdu stručni tim upoznat će buduće studente sa svim potrebnim informacijama vezanim za studiranje u inozemstvu, studentskim zajmovima za preddiplomske i diplomske studije, smještaju te stipendijama.

 

Stručni tim savjetnika iz agencije IntegralEdu koja se bavi savjetovanjem o obrazovanju u inozemstvu  posjetit će preko 10 hrvatskih gradova,  sve u svrhu educiranja mladih ljudi o mogućnostima visokog obrazovanja u inozemstvu. 

 

​Sljedeći dan (utorak, 17. rujna) održat će se besplatne konzultacije za sve zainteresirane od 9 do 13 sati.  Sudjelovanje je besplatno.

 

Prijavite se za predavanje u knjižnici putem linka 

https://confirmsubscription.com/h/j/F91A40B61A7F133F

Dubrovačko-neretvanska županija je dodijelila bespovratnu potporu 17 poduzetnika – uzgajivača školjaka – kamenica za podmirenje troškova dobivanja oznake izvornosti u ukupnom iznosu od 68.000,00 kuna.

Naime, malostonska kamenica dobila je oznaku izvornosti na nacionalnoj razini, a uskoro bi trebala biti zaštićena i od Europske unije. Oznaka izvornosti školjkarima bi trebala omogućiti lakši plasman, a kupcu jamstvo kvalitete. Ostrea edulis prvi je morski proizvod koji je dobio zaštićenu oznaku izvornosti. To je prvi korak u zaštiti zemljopisnog podrijetla kraljice školjaka. Slijedi postupak pred Europskom komisijom pa će stonska plosnata kamenica biti prva zaštićena na području Europske unije.

Ova potpora školjkarima dio je aktivnosti u Malostonskom zaljevu i Malom moru koje Županija kontinuirano provodi a koje su značajno povećane u protekle 3 godine kada je i nadležnost nad koncesijama u Malostonskom zaljevu prešla na Dubrovačko-neretvansku županiju.

U svrhu omogućavanja svih elemenata proizvodnog procesa, Županija kontinuirano provodi monitoring Malostonskog zaljeva. U suradnji sa nadležnim ministarstvom izrađene su zasebne studije za uzgoj mušula i kamenica te se uskoro očekuje i izrada cjelovite analize stanja u Malostonskom zaljevu s posebnom osvrtom na zaštitu od predatora te osiguranja mjesta na obali za nesmetan iskrcaj i obradu školjaka.

Mlađe nade Vaterpolskog kluba Jug u drugom kolu Prvenstva Hrvatske pobijedile su su Gusarara rezultatom 6:21 (1:2, 1:5, 2:9, 2:5).

Za VK Jug nastupili su:
Marin Bajurin, Juraj Kulišić (3), Lovro Zvono (5), Leo Sablić, Nikola Perak (3), Robert Žuhović, Marko Dolina (3), Antonio Hezonja (7), Ivano Delić, Dani Krehić, Roko Benić, Matias Miloš i Ivan Zvono.

Sljedeći ispit pred Jugašima je večeras. Momčad Vida Bogdana protivnika i termin sljedećeg susreta saznat će nakon završetka svih utakmica skupnog dijela natjecanja.

VK JUG CO

Kako je već poznato Poliklinika Glavić željela je pokloniti su pet besplatnih edukacija za Bobath tečaj drugim fizioterapeutima, koji nisu zaposlenici njihove klinike. Evo koga su izabrali:

Jedan od koraka poticanja usavršavanja mladog, obrazovanog i stručnog kadra te zadržavanja istog u Hrvatskoj, bila je organizacija osnovnog Bobath tečaja gdje je Poliklinika Glavić odlučila od ukupno 12 mjesta predviđenih za svoje zaposlenike, pokloniti 5 besplatnih mjesta fizioterapeutima koji zbog objektivnih, obiteljskih i životnih razloga nisu bili u mogućnosti osigurati educiranje na nekom od vodećih fizioterapeutskih tečajeva.

Prilikom zaprimljenih 100 prijava, od kojih je 40 potpunih, nije bilo lako odabrati pet fizioterapeuta koje smo osim kriterija zaposlenosti u nekoj od državnih zdravstvenih institucija, rangirali ovisno ispunjavanju IBITA kriterija, o imovinskom cenzusu te geografskom položaju institucije u kojoj su zaposleni, a sve s ciljem da se prekine negativni trend iseljavanja mladih te poboljša kvaliteta liječenja, a s time i života, građana Republike Hrvatske.

Upravo je to ključan razlog zašto smo jedno mjesto poklonili fizioterapeutu iz OB Vukovar kako bi spriječili iseljavanje iz naše lijepe Slavonije te osigurali svom stanovništvu grada Vukovara i okolice osigurali još kvalitetniju rehabilitaciju neuroloških bolesnika.

Osim Slavonije, trend iseljavanja prati i naše otoke te smo iz tog razloga drugo mjesto odlučili pokloniti fizioterapeutu iz Doma zdravlja Novalja, kako bismo i otočanima osigurali što kvalitetniju neurorehabilitaciju te smanjili potrebu odlaska s otoka na liječenje u obližnje gradove, te nerijetko iseljavanje obitelji zbog potreba dugoročnog liječenja.

Treće mjesto smo odabrali fizioterapeuta iz OB Virovitica s obzirom da grad Virovitica ne posjeduje niti jednog fizioterapeuta sa završenim Bobath tečajem što je bio još jedan dodatan razlog da slavonskom gradu i njegovoj okolici poklonimo još kvalitetniju i bolju fizikalnu terapiju neuroloških bolesnika.

Udruge koje skrbe o invalidima često nisu u mogućnosti izdvojiti vlastita financijska sredstva za rad, a kamoli pružiti svojim zaposlenicima jednu ovakvu vrstu edukacije.S obzirom na želju za promicanjem njihovog rada, četvrto mjesto poklonili smo Dalmaciji, odnosno fizioterapeutu iz udruge osoba s invaliditetom Sunce iz Makarske.

Posljednje, peto mjesto, poklonjeno je fizioterapeutu iz Varaždinskih toplica, najvećem spinalnom centru koji skrbi o više stotina pacijenata, koji je svojom sturčnošću i predanošću uvelike pomogao velikom broju pacijenata. Nadamo se da će još jedan BOBATH terapeut doprinijeti smanjenjenju stope invalidnosti u Republici Hrvatskoj te pružiti još kvalitetniju rehabilitaciju neuroloških bolesnika.

Poliklinika Glavić se zahvaljuje svim kandidatima na iskazanom interesu uz obećanje da će u skorom budućnosti biti još sličnih tečajeva kojima ćemo na simboličan način doprinijeti ostanku mladog i stručnog kadra u Republici Hrvatskoj.

Poliklinika Glavić

Priopćenje koje prenosimo u cijelosti potpisuje gradski vijećnik, Maro Kristić:

Početkom ovog ljeta uz blagoslov gradske uprave Javna ustanova Rezervat Lokrum imala je namjeru upustiti se u kupnju zgrade ex lučke kapetanije na Gruškoj obali. Svoje stare, zaista neuvjetne prostore na Pločama namjeravali su zamijeniti novima, u spomenutoj zgradi, koju je trebalo kupiti i obnoviti za gotovo 17 milijuna kuna. Iako nam se nije svidjela ideja o seljenju uprave i zaposlenika Lokruma iz Grada u Gruž materijali o davanju suglasnosti na kupnju i adaptaciju zgrade su već bili na klupama gradskih vijećnika i sve je bilo stvar formalnosti, jer naravno, ne kupuje se zgrada privatnim nego javnim novcem pa je s njim puno lakše baratati. Koga briga,  Lokrum je ionako zlatna koka, a uprava Lokruma se rukovodila onom bosanskom pošalicom " Kad se Muju jede pita, ne pita koliko košta".

Na našu intervenciju, kada smo iskazali sumnju u vrijednost nekretnine i činjenicu da Rezervat Lokrum kao potencijalni kupac uopće nije angažirao vještaka koji bi procijenio tržišnu vrijednost nekretnine, nego samo pribavio mišljenje jedne agencije za prodaju nekretnina o prosječnoj vrijednosti nekretnina na tom području, gradonačelnik, kada je vidio da tu nešto smrdi, ne želeći riskirati novi " okrajak", povukao je točku s dnevnog reda uz obrazloženje da se u međuvremenu promijenio zakon te da gradsko povjerenstvo treba amenovati procjenu.

Ni izviješće o radu ove javne ustanove, niti predmet u kojem smo trebali odlučivati o kupnji ove nekretnine do danas nisu došli na dnevni red, iako je dio sponzoriranih medija rukama i nogama gurao priču o potrebi i važnosti kupnje ove nekretnine. Ni Lokrum , a ni nitko od privatnih poduzetnika, koji kada im se "jede pita" itekako dobro ispitaju koliko košta, još uvijek nisu kupili ovu nekretninu. Pitamo se kada će gradsko povjerenstvo završiti svoj posao te koristimo priliku ukazati, kako se preko puta ove zgrade, također na vrhunskoj lokaciji  Gradu Dubrovniku po pravu prvokupa nudi zgrada u vlasništvu Atlantske plovidbe ( nekada je u njoj poslovala agencija Atlant i OTP banka) , koja je nešto malo manje površine, ali u znatno boljem stanju od zgrade ex lučke kapetanije. Cijena te zgrade je nešto više od 4 milijuna kuna, dakle četiri puta manja od cijene za koju je Lokrum namjeravao kupiti zgradu ex lučke kapetanije. Ukoliko zgrada Atlantske plovidbe ne odgovara ukusima uprave Lokruma i u njoj nije moguće ostvariti i ugostiteljske ambicije ( navodno je u prizemlju zgrade postojala ideja o otvaranju restorana), očekujemo da će gradsko povjerenstvo, ukoliko još uvijek postoji namjera kupnje zgrade ex lučke kapetanije uzeti u obzir njeno stvarno stanje i realnu tržišnu vrijednost, umanjenu za provizije svih onih koji su se trebali ugraditi u cijenu njene kupnje, kako bi izbjegli probleme s institucijama, a javni novac poslužio svojoj svrsi.

Page 6 of 1307
Dubrovnikinsider.hr koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda Dubrovnikinsider.hr stranice slažete se sa korištenjem kolačića. Više o tome možete pročitati u pravilima korištenja Više detalja…