O čemu će se raspravljati na petoj sjednici vijeća Općine Župa dubrovačka

208

Peta sjednica Općinskog vijeća Općine Župa dubrovačka održat će se u ponedjeljak, 5. ožujka 2018. godine s početkom u 14:00 sati u vijećnici.

Za sjednicu se predlaže sljedeće:

1. Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća

2. Prihvaćanje Izmjena i dopuna Projekcije potrošnje za 2019. godinu

3. Prihvaćanje Izmjena i dopuna Projekcije potrošnje za 2020. godinu

4. Prihvaćanje Statutarne Odluke o Izmjenama i dopunama Statuta Općine Župa dubrovačka

5. Prihvaćanje Poslovničke Odluke o Izmjenama i dopunama Poslovnika Općine Župa dubrovačka

6. Prihvaćanje Zaključka o prihvaćanju Dodatka ugovoru s društvom Mlini d.o.o.

7. Prihvaćanje Odluke o odabiru u predmetu povjeravanja obavljanja komunalne djelatnosti na temelju pisanog ugovora – Uklanjanje protupravno postavljenih predmeta sa javnih površina Općine Župa dubrovačka u 2018. godini 

8. Prihvaćanje Odluke o odabiru u predmetu povjeravanja obavljanja komunalne djelatnosti na temelju pisanog ugovora – Označavanje naselja, ulica, trgova i zgrada na području Općine Župa dubrovačka u 2018. godini  

9. Prihvaćanje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti na temelju pisanog ugovora – Izrada troškovnika i obavljanje stručnog nadzora nad radovima održavanja nerazvrstanih cesta i javnih prometnih površina na području Općine Župa dubrovačka u 2018. godini

10. Prihvaćanje Odluke o odabiru u predmetu povjeravanja obavljanja komunalne djelatnosti na temelju pisanog ugovora – Nabavka prometnih znakova i opreme te iscrtavanje horizontalne signalizacije na nerazvrstanim cestama Općine Župa dubrovačka u 2018. godini

 11. Prihvaćanje Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara Općine Župa dubrovačka za 2018.

12. Prihvaćanje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti na temelju pisanog ugovora na Održavanju i asfaltiranju nerazvrstanih cesta na području Općine Župa dubrovačke 2018. godini

13. Prihvaćanje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti na temelju pisanog ugovora  na Održavanju nogostupa, skalinata, propusta, podzida itd. na području Općine Župa dubrovačka u 2018. godini

14. Prihvaćanje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti na temelju pisanog ugovora za Nabavu građevinskog materijala za održavanje javnih površina na području Općine Župa dubrovačka u 2018. godini

15. Prihvaćanje Odluke o načinu i vremenu u kojem nije dopušteno obavljati građevinske radove na području Općine Župa dubrovačka 

16. Prihvaćanje Odluke o dodjeli javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog otpada na području Općine Župa dubrovačka

17. Prihvaćanje Odluke o načinu pružaja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

18. Prihvaćanje Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

19. Prihvaćanje Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

20. Prihvaćanje Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o gospodarenju nekretninama

21. Prihvaćanje Odluke o Izmjenama i dopunama Odluke o zakupu javnih površina

22. Prihvaćanje Zaključka o ispravci tehničke pogreške u Odluci o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Župa dubrovačka

23. Prihvaćanje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na gradnju puta-Romanović

24. Prihvaćanje Plana i programa korištenja javnih površina za 2018.

25. Prihvaćanje Zaključka o davanju dijela čest.zem. u zakup

26. Prihvaćanje Zaključka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine – dio čest. zem. 864 k.o. Zavrelje

27. Prihvaćanje Odluka o imenovanju Odbora

28. Vijećnička pitanja

Komentari
Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *