O vezovima za brodice, pomorskom dobru i problemima s kanalizacijom iz kuta jednog pravnika

326

Ivica Ban, dipl. pravnik i stanovnik Rijeke dubrovačke uputio je priopćenje koje prenosimo u cijelosti:

Povodom nepotpisanog priopćenja Grada Dubrovnika (dakle priopćenja gradonačelnika Grada Dubrovnika Mata Frankovića (HDZ)) od 30.11.2023. o vezovima za brodice, pomorskom dobru i koncesijama na pomorskom dobru, te povodom dopisa – odgovora Tihomira Matića, referenta za odnose s javnošću Vodovoda Dubrovnik d.o.o., od 29.11.2023. (koji se dopis dostavlja u privitku) o problemima s ispuštanjem fekalnih voda iz kanalizacije Mokošice i Rijeke dubrovačke preko preljeva u oborinske kanale i Rijeku dubrovačku, te o prekoračenju roka za dovršenje izgradnje novog kanalizacijskog sustava uz obalu u Mokošici, smatram svojom građanskom dužnosti da, kao pravnik i stanovnik Rijeke dubrovačke, javnosti i nadležnim institucijama ukažem na određene pravno neutemeljene i/ili neodgovorne tvrdnje i izjave iz ta dva priopćenja.

Tako se u priopćenju Grada Dubrovnika, odnosno gradonačelnika Grada Dubrovnika Mata Frankovića (HDZ), od 30.11.2023.g., po mom mišljenju, neosnovano, neopravdano i neprincipijelno proziva gđu. Antoniju Knežević da navodno bespravno koristi i iznajmljuje bez koncesije vezove za brodice ispred svoje kuće u Mokošici, jer da je suglasnost iz 2016.g. bivšeg gradonačelnika, kojom se njoj i članovima njene obitelji daje se suglasnost za redovito upravljanje dijelom pomorskog dobra Grada Dubrovnika u općoj uporabi na mikrolokaciji određenoj česticom zemlje 1016/1 k.o. Obuljeno, česticom zemlje 940/1 k.o. Obuljeno i pripadajućim obalnim pojasom, kojom se oni zadužuju voditi brigu o zaštiti i održavanju te mikrolokacije, navodno nezakonita, te da će Grad Dubrovnik stoga poduzeti pravne mjere kako bi zaštitio svoj interes.

Međutim, gđa. Antonija Knežević ima valjanu suglasnost Grada Dubrovnika za redovito upravljanje dijelom pomorskog dobra Grada Dubrovnika u općoj uporabi na mikrolokaciji određenoj česticom zemlje 1016/1 k.o. Obuljeno, česticom zemlje 940/1 k.o. Obuljeno i pripadajućim obalnim pojasom, koja je snazi i može se primjenjivati dok se ista možebitno ne poništi ili ukine novim pravomoćnim rješenjem. Problem za Grad Dubrovnik je što se prema odredbi članka 131. stavak 2. Zakona o općem upravnom postupku, ta suglasnost ne može zakonito ukinuti ili poništiti jer je prošao rok od dvije godine od kada je ta suglasnost (zaključak o suglasnosti) dostavljena stranci u kojem se roku ista mogla poništiti. Po mom mišljenju suglasnost na koju se poziva gđa. Knežević se može staviti izvan pravne snage samo po jačem pravu dodjele valjane koncesije za iste čestice zemljišta.

Nadalje, gđa Knežević je dokazala da je u zemljišnim knjigama i katastarskom operatu njena obitelj još uvijek uknjižena kao vlasnica kč.br. 1016/1, Obala, k.o. Obuljeno, i to će i ostati sve dok se, u skladu sa Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama, ne odrede granice pomorskog dobra i upisanom vlasniku ne isplati naknadu tržišne vrijednosti za oduzeto odnosno izvlašteno zemljište, što u konkretnom slučaju još nije urađeno, a niti je, koliko mi je to poznato, urađeno u drugim takvim slučajevima u Rijeci dubrovačkoj (vidjeti čl. 50. st. 1. Ustava RH: “zakonom je moguće u interesu Republike Hrvatske ograničiti ili oduzeti vlasništvo, uz naknadu tržišne vrijednosti“).

Za neutvrđivanje granica pomorskog dobra i neobešetećenje upisanih vlasnika odgovorna je županijska HDZ-ova vlast, a bez toga se nikome zakonito ne može dodjeliti koncesija na takvom zemljištu.

Provjerom u registru koncesija https://servisi.fina.hr/regkonc/trazi.do utvrdio sam da u Rijeci dubrovačkoj nitko osim jedne gospođe na lokaciji Mirinovo, Mokošica, nema važeću koncesiju na pomorskom dobru za uporabu pomorskog dobra radi prava prvenstva priveza za plovila (brodice), odnosno prava na (pri)vez, pa ni, što je iznenađujuće, Nautički centar Mokošica i ACI marina Dubrovnik, Komolac.

Posve je neprincipijelno to što naprijed navedeno, tj. nepostojanje valjanih koncesija za uporabu pomorskog dobra u Rijeci dubrovačkoj ne brine gradonačelnika Dubrovnika Mata Frankovića, kao što ga ne brine ni to što takvu koncesiju nema ni njegov kum gosp. Voj…ić koji ima svoju “privatnu” rivu i vezove za brodice 100-tinjak metara uzvodno od gđe. Knežević.

Naravno, nije cilj ovog članka utvrđivati ili ukazivati na nečiju odgovornost (osim na odgovornost i neprincipijelnost vladajućih u Gradu i Županiji) zbog toga što koriste vezove za brodice bez odluke o koncesiji i ugovora o koncesiji, odnosno bez ugovora o korištenju veza za plovilo (brodicu), jer bi svi takvi korisnici, ili bar velika većina njih, koristili legalne vezove za privez svojih brodica kad bi im to gradska i županijska vlast, kao što je to dužna, omogućila.

Za napomenuti je da oni građani koji na zemljištu uz obalu u svom uknjiženom vlasništvu postavljaju bitve i druge uređaje za privez brodica i/ili koji drugima ustupaju uz naknadu ili bez naknade nautičku opremu (betonske) sidrene blokove, konope za privez, plutače ili bove, bitve za privez brodica) u svom vlasništvu i posjedu za privez brodica ne krše nikakav zakon.

Zaključno, problem s “legalnosti” vezova za brodice u Rijeci dubrovačkoj dužni su riješiti Grad i Županija određivanjem granice pomorskog dobra, isplatom tržišne naknade upisanim vlasnicima za oduzeto odnosno izvlašteno zemljište, te raspisivanjem natječaja i dodjelom koncesija za uporabu pomorskog dobra radi priveza za plovila (brodice).

Osim Grada i Županije problem su i oni nesavjesni pojedinci, koji uz prešutno odobravanje Grada i nadležnih službi, ograđuju i onemogućuju pristup obali prisvajajući samo za sebe javno dobro koje nisu naslijedili ili dobili na dar od svojih predaka, niti kupili.

Što se tiče naprijed navedenog dopisa – odgovora Tihomira Matića, referenta za odnose s javnošću Vodovoda Dubrovnik d.o.o., od 29.11.2023.g. o problemima s ispuštanjem fekalnih voda iz kanalizacije Mokošice i Rijeke dubrovačke preko preljeva u oborinske kanale i Rijeku dubrovačku, te o prekoračenju roka za dovršenje izgradnje novog kanalizacijskog sustava uz obalu u Mokošici, za ukazati je na sljedeće:

Ono što je glasnogovornik Vodovoda Dubrovnik Tihomir Matić priznao da Vodovod Dubrovnik radi, da povremeno ispušta i ispuštat će i nadalje preko preljeva fekalne vode u oborinske kanale i neposredno ispred obale, navodno zbog radova na sanaciji gravitacijskog kolektora odvodnje u sklopu Aglomeracije Dubrovnik, je priznanje da Vodovod Dubrovnik na taj način čini kazneno djelo “Onečišćenja okoliša” iz članka 193. stavak 1. Kaznenog zakona, za koje je kazneno djelo propisana kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina ili bar ozbiljne prekršaje protiv okoliša i zdravlja ljudi i onečišćenja mora.

Naime, nedopustivo je i kriminalno problem sa navodnim zaustavljanjem rada crpnih stanica rješavati ispuštanjem fekalnih voda u oborinske kanale i neposredno ispred obale čime se ozbiljno ugrožava zdravlje ljudi i okoliš, već se taj problem mora i može rješavati putem odvoza fekalija s odgovarajućim cisternama za tu svrhu i njihovim ispuštanjem u prečistač fekalnih voda ili u kanalizacijski sustav koji je u normalnoj redovnoj funkciji.

Nadalje, objektivno je posve nerealno očekivanje Vodovoda Dubrovnik da će nedostatke novoizgrađenog kanalizacijskog sustava uz obalu u Mokošici riješiti dosadašnji izvođači radova i nadoknaditi svu štetu zbog probijanja rokova za dovršetak radova, zbog čega nam prijeti gubitak odobrenih nam milijunskih sredstava Europske unije za sufinanciranje tog projekta, pošto se ti izvođači, koliko mi je to poznato, pozivaju na to da ti nedostaci nisu nastali zbog njihove krivnje, nego zbog lošeg projekta koji nije predvidio i riješio problem što su na dijelu novog kanalizacijskog sustava sifoni u kanalizacijskim šahtovima projektirani ispod visine plime pa se za vrijeme plime preko tih sifona more preljeva (ulijeva) u kanalizacijski sustav, te zbog toga što nadzorni inženjer, kojeg je imenovao Vodovod Dubrovnik, njih i investitora nije, kako je to propisano Zakonom o gradnji, bez odgode upoznao sa nedostacima, odnosno nepravilnostima u glavnom projektu i tijekom građenja, a odgovornost nadzornog inženjera je ujedno i odgovornost investitora koji ga je imenovao.

Tko će sad politički, materijalno, a možebitno i kazneno, odgovarati za tko zna koliko kašnjenje s dovršetkom novog kanalizacijskog sustava uz obalu u Mokošici, te za moguću milijunsku štetu zbog gubitka odobrenih nam sredstava Europske unije za sufinanciranje tog projekta ?

Hoće li tu štetu iz svog džepa nadoknaditi članovi uprave Vodovoda Dubrovnik i gradonačelnik Dubrovnika ili će se ta šteta nadoknaditi iz gradskog proračuna, dakle iz džepova, ni krivih ni dužnih, građana i drugih punitelja gradskog proračuna, je sad pitanje svih pitanja, a ne to je li neki pojedinac (kojeg sad preko svih medija i svojih mrežnih stranica javno “cipelare” Gradski odbor HDZ-a i HDZ-ovski gradonačelnik Dubrovnika) koristi ili iznajmljuje vez za brodicu bez koncesije, koja “nota bene” nije ni raspisana.

 

  1. zašto i koliko već dugo se dio fekalnih otpadnih voda izljeva iz kanalizacijskog sustava Mokošica preko cijevi za preljev kod kanalizacijske crpne stanice “Rešetka Mokošica” u Rijeku dubrovačku na cca 70 m od zgrade ex. ambulante u Mokošici, na adresi: Mokošica, Na Moru 24, i što namjeravate učiniti i kada da se taj problem što prije riješi ? Da već mjesecima dolazi do izlijevanja fekalnih otpadnih voda u Rijeku dubrovačku na cca 70 m od zgrade ex. ambulante u Mokošici dokaz je stalno prisutno zamućenje vode, odnosno mora i okupljanje jata galebova na toj lokaciji.

Vodovod Dubrovnik je još 27. rujna obavijestio javnost o povremenim izljevima otpadnih voda na sustavu javne odvodnje naselja Mokošica zbog radova na sanaciji gravitacijskog kolektora odvodnje u sklopu Aglomeracije Dubrovnik. Kako je u ovom slučaju riječ o sanaciji cjevovoda na potezu od Kantafiga do Batale te radove nemoguće je provesti bez zaustavljanja rada crpnih stanica na području Mokošice, Sustjepana i Gruža, što uzrokuje povremene izljeve. Nažalost, alternativnog rješenja nema pa se radovi upravo i izvode u ovom dijelu godine kako bi se što manje utjecalo na kakvoću mora u periodu turističke sezone, a pravilnom organizacijom i pripremom radova Vodovod u suradnji s izvođačem radova nastoji neophodno vrijeme izlijevanja skratiti na najmanju moguću mjeru. Trenutno sustav uredno funkcionira, ali tijekom radova moguća su ponovna zaustavljanja zbog potreba izvođača radova. Isti slučaj bio je i s radovima pri sanaciji cjevovoda u Ulici Iva Vojnovića, kada je također bio zaustavljen rad crpnih stanica na području od Pila do Lapada, a koji danas funkcionira normalno. Tako će i u ovom slučaju, čim se dovrši sanacija, sustav ponovno biti vraćen u normalni rad, a na području Gruža osigurat će se dugoročna stabilnost sustava javne odvodnje.

 

 Odgovori Tihomira Matića, referenta za odnose s javnošću Vodovoda Dubrovnik d.o.o., od 29.11.2023.

  1. kada će se staviti u funkciju, tj. pustiti u rad novoizgrađeni kanalizacijski sustav uz obalu u Mokošici u ulicama Na Moru i Podumane, koji je građevinski dovršen prije dvije godine?

    Zbog utvrđenih nedostataka pri izgradnji tamošnjeg kanalizacijskog sustava, Vodovod Dubrovnik uputio je izvođaču radova zahtjev za otklanjanjem istih i pokretanjem ishodovanja uporabne dozvole. Ukoliko izvođač ne postupi prema tom zahtjevu Vodovod Dubrovnik izvest će potrebne radove i otkloniti nedostatke o trošku izvođača, a po dobivanju uporabne dozvole pustit će se u rad i ovaj novi dio mreže javne odvodnje.

Komentari
Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *