Odluka o upisu djece u konavoske vrtiće u pedagoškoj godini 2018./2019. godini

210

Na temelju čl. 13. i čl. 15. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Konavle, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Konavle, nakon što je Komisija za upis završila rad i upoznala članove Upravnog vijeća s rezultatima upisa djece u jaslice i vrtić za pedagošku godinu 2018./2019. jednoglasno je donijelo sljedeću
O D L U K U

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Konavle, pridržavajući se Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Konavle, objavljuje Listu prednosti za pedagošku godinu 2018./2019. I LISTA PREDNOSTI ZA PEDAGOŠKU GODINU 2018./2019.

DJEČJI VRTIĆ I JASLICE CAVTAT

Jaslice – mješovita skupina

Broj bodova

1. 250-18 5
2. 245-18 4
3. 276-18 4
4. 263-18 4
5. 312-18 4
6. 252-18 4
7. 259-18 4
8. 258-18 4
9. 265-18 4
10. 262-18 4
11. 251-18 4
12. 253-18 4
13. 314-18 4
14. 254-18 4
15. 246-18 4
16. 255-18 4
17. 233-18 4
18. 232-18 4
19. 256-18 4
20. 313-18 2
21. 257-18 1
22. 261-18 1

Vrtić – mješovita skupina

Broj bodova

1. 307-18 4
2. 277-18 4
3. 306-18 4
4. 303-18 2
5. 309-18 1
6. 305-18 1
7. 308-18 1
8. 315-18 1
9. 371-18 1
10. 302-18 izravan upis

DJEČJI VRTIĆ „KATIĆAN“ (ČILIPI)

Vrtić – mješovita skupina

Broj bodova

1. 296-18 7
2. 295-18 5
3. 299-18 4
4. 298-18 4

Jaslice – mješovita skupina

Broj bodova

1. 294-18 5
2. 300-18 5
3. 297-18 4
4. 234-18 4
5. 293-18 4
6. 301-18 4

DJEČJI VRTIĆ I JASLICE GRUDA

Jaslice – mješovita skupina

Broj bodova
1. 279-18 5
2. 287-18 5
3. 285-18 5
4. 282-18 5
5. 271-18 5
6. 274-18 4
7. 284-18 4
8. 291-18 4
9. 289-18 4
10. 281-18 4
11. 273-18 4
12. 283-18 4
13. 288-18 4
14. 292-18 4
15. 286-18 4
16. 290-18 4
17. 275-18 1
18. 278-18 1

Vrtić – mješovita skupina

IME I PREZIME Broj bodova

1. 270-18 6
2. 269-18 izravan upis
3. 267-18 izravan upis
4. 266-18 4
5. 268-18 2

DJEČJI VRTIĆ I JASLICE PRIDVORJE

Jaslice – mješovita skupina

Broj bodova

1. 310-18 5
2. 311-18 4

LISTA ČEKANJA

1. 353-18
2. 354-18
3. 361-18
4. 379-18
5. 383-18
6. 384-18
7. 385-18

NAPOMENA ZA RODITELJE
Povjerenstvo za prosudbu o uključivanju djece s teškoćama u razvoju u redovite skupine, te procjenu potrebe dodjeljivanja osobnih asistenata naknadno će odrediti trajanje programa.

Roditelji su dužni donijeti Potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta prije upisa u Dječji vrtić i jaslice Cavtat ( Prilog 1. Pravilnika o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću – Narodne novine 114/02 ) NAJKASNIJE do 1. kolovoza 2018. godine, nakon čega će pristupiti potpisivanju Ugovora o međusobnim pravima i obvezama davatelja i korisnika usluga predškolskog odgoja, obrazovanja i skrbi.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Prema čl. 17. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Konavle podnositelji zahtjeva koji nisu zadovoljni ovom Odlukom imaju pravo izjaviti žalbu Upravnom vijeću Vrtića u roku od 15 (petnaest) dana od dana oglašavanja rezultata upisa.

KLASA: 400-02/18-06/11
Urbroj: 2117-104-04-18-11

U Cavtatu, 11.lipnja 2018.g.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

___________________________________
Ivo Simović

Komentari
Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *