Prijedlozi gradskog kotara Grad

337

1. Osiguravanje vozila hitne pomoći u Gradu u razdoblju 1. svibnja – 31.listopada 2019. godine

Kotar Grad traži da se u proračunu za 2019. godinu osiguraju sredstva kojima će se financirati jedan tim hitne pomoći i vozilo stacionirano u Gradu u razdoblju 1. svibanj – 31. listopad 2019. Iako to nije u ingerenciji Grada, predlažemo da to Grad osigura kao nadstandard.  2. Razrada i provedbeni projekt idejnog rješenja rješavanja problema parkiranja s montažnim garažama
Kotar Grad predlaže da se u proračunu Grada Dubrovnika osiguraju sredstva za realiziranje projekta montažnih garaža, a u svrhu stvaranja dodatnog broja parkirnih mjesta. Predlaže se izrada rješenja te realizacija pothodnika na Pilama.

3. Instaliranje mjerača buke u Gradu Kotar Grad predlaže da se u proračunu za 2019. godinu predvide sredstva za financiranje montaže atestiranih mjerača buke i popratne opreme na što više lokacija u Gradu kako bi se dobili službeni brojčani podaci o razini buke u Gradu kako bi se moglo učinkovito djelovati na zvučno onečišćenje. Ista mjerenja provode se u Barceloni.

4. Zaštita od potresa   

Uređaji za praćenje i mjerenje potresa. Grad je sudjelovo u mjerenjima te akcelerografi su bili postavljeni na poziciji podruma Zavoda za obnovu, u Kneževu dvoru, Sponzi itd. Grad Dubrovnik više ne sudjeluje te ne provodi mjerenja. S obzirom da smo na području na kojem potresi uzrokuju velike štete bilo bi dobro da Grad sudjeluje u praćenju seizmičnosti svoga područja što bi dovelo do prikupljanja relevantnih podataka za prevenciju katastrofalnih šteta uzrokovanih budućim jakim potresom. Prilog mail prof. Marijana Herak s geofizičkog zavoda, PMF, Zagreb. Predlaže se Gradu usvajanje sredstava u proračunu za nabavu, instaliranje te umjeravanje najmanje 9 akcelerografa a kako bi Grad mogao opažati, djelovati na ojačanju te uvrditi kvalitetu protupotresne obnove objekata u Gradskoj jezgri.

5. Redovno održavanje gradskih ulica (popravci ošećenja kojih je svaki dan sve više)

Treba razmotriti mogućnost iznalaženja boljeg načina za obavljanje ovog posla. Konzervatori navodno odobravaju jedino ovaj postojeći način obnavljanja. Trebalo bi vidjeti bi li ojačavanje podloge geotekstilom bilo prihvatljivo ili bi li konzervatori imali neku alternativu za trajnije i kvalitetnije popravke. U gradu nema ulice bez oštećenog popločenja. Kotar Grad predlaže da se sredstva za popravak pločnika i skalina osiguraju  za 2019. godinu, ali i da se revidira dosadašnji način popravljanja pločnika, povećaju sredstva za tu svrhu i ubrza dinamika izvođenja radova ( da se definira rok u kojem treba reagirati na prijavu). Radove treba izvoditi kontinuirano koz godinu jer je stanje alarmantno te se zbog opterećenja stvaraju nova oštećenja. Isto tako predlaže da se uvede garantni rok za radove i ukoliko se ponovi isto oštećenje na istom mjestu unutar garantnog roka, Grad neće snositi troškove.

6. Brzi internet u Kotaru Grad      

U Kotaru Grad su položeni optički kabeli i postoji tehnička mogućnost brze internetnske i telefonske veze kao i distribucije tv programa koja se pruža pravnim osobama (Metronet). Fizičke osobe nemaju trenutno mogućnost priključivanja na usluge koje koriste optičke kabele. Isto tako, monopol korištenja infrastrukture Hrvatskog Telekoma rezultira većom cijenom usluge od cijene u drugim dijelovima Grada Dubrovnika.  Kotar Grad pedlaže da se uspostavi način na koji će za fizičke osobe na tom područuju biti moguće prikuljučenje na optičku mrežu te da cijena usluge brzog interneta bude ista kao i u drugim djelovima Dubrovnika i Republike Hrvatske.  

7. Besplatni odvoz krupnog otpada i odlaganje bar jednom mjesečno u Gradu o trošku Grada  Stanovnici kotara Grad nisu u jednakoj poziciji kao stanovnici ostalih dijelova grada glede odvoza krupnog otpada zbog nepristupačnosti vozilima. Zato se traži da se za kotar Grad jednom mjesečno omogući odlaganje krupnog otpada koji će se tranportirati na trošak grada.  Kotar Grad predlaže da Grad Dubrovnik u proračunu za 2019. godinu predvidi sredstva za 12 odvoženja krupnog otpada iz Grada za potrebe stanovnika Kotara Grad. 

                         
8. Uređenje igrališta ispod Minčete   Kotar Grad predlaže da se napravi kvalitetna, trajna podloga na igralištu ispod Minčete te da se predvide sredstva za održavanje.

9. Problem dostave u Grad i problem prekrcajne zone na Pločama Treba ozbiljno razmotriti uzroke i razloge sve brojnijih oštećenja pločnika i maksimalno iznaći načine da se oni preveniraju. Kotar predlaže da se ispita mogućnosti izvedbe ukopane pretovarne zone na Pločama i razvoženja  manjim električnim vozilima  kako bi se uklonio značajan uzrok nastanka oštećenja pločnika, odnosno da se što hitnije razradi projekt kojim će se u najvećoj mogućoj mjeri u cjelini prevenirati nastanak oštećenja pločnika.  

10.Organiziranje pružanja usluge dostave obroka i pomoći u kući starijim sugrađanima

Kotar Grad predlaže da Grad Dubrovnik u suradnji sa Zakladom Blaga djela osmisli modalitet kojim će se uspostaviti usluga dostave toplog obroka i pomoći čišćenja u kući za sugrađane koji nisu socijalni slučajevi i spremni su platiti te da se pobrine da usluga bude kvalitetna, a ponuđena cijena u okvirima realnih mogućnosti naših starijih sugrađana.    

11.Organiziranje patronažne usluge ambulante u Gradu

Ambulanta u gradu nije u sustavu HZZO-a i ima liječnika na raspolaganju gostima i sl. On ne može djelovati van ambulante. Imajući u vidu starosnu dob stanovnika Grada treba razmotriti mogućnost patronažnog djelovanja te ambulante za potrebe vađenja krvi, davanja inekcija i slično. Kotar Grad predlaže da nadležni Upravni odjel prouči situaciju i iznađe mogućnosti patronažnog djelovanja ambulante u Gradu ( i u zimskim mjesecima) i da se za to kroz proračun Grada za 2019. godinu predvide sredstva. Iako to nije u ingerenciji grada, predlažemo da to Grad osigura kao nadstandard.

12. Sredstva u proračunu za uređenje i održavanje plaža Kotar Grad predlaže da Grad Dubrovnik u proračunu za 2019. godinu  kao i do sada predvidi srestva za uređenje i održavanje plaža, da ta sredstva obuhvate i Bužu 1, Bužu 2 i Porporelu te da se radovi izvrše prije sezone kupanja. Također predlažemo da se organiziraju akcije čišćenja podmorja koja će biti potpomognute od strane Grada ili TZa.    

13.Projekt participativnog budgetiranja

Projekti participativnog budgetiranja daju prigodu građanima da promišljaju svoj grad, i njegove potrebe, osmišljavaju projekte i sami vrše užu selekciju, odnosno odabir projekata koji će ići u realizaciju. Inkluzivnost građana i vidljivi rezultat kao dokaz da se vlastitim djelovanjem može “činiti razlika” nose potencijal aktivnog konstruktivno angažmana građana kao i bolje razumijevanje sustava odlučivanja i realne mogućnosti provođenja projekata u definiranim rokovima. Kotar Grad predlaže da se uz asistenciju DURA-e (koja već ima znanja i kompetencije na tom polju) provedu edukacije građana na temu participativnog budgetiranja te radionice participativnog budgeriranja koje će zasigurno iznjedriti konstruktivne prijedloge malih pilot projekata od kojih će onaj koji bude imao podršku najvećeg broja uključenih građana biti i realiziran. Grad bi u proračunu trebao osigurati sredstva za provedbu projekta participativnog budgetiranja prema odabiru samih građana

14.Nastavak razvijanja projekta centraliziranog grijanja i hlađenja Grada  

Ovaj projekt je počeo na na idejnoj razini te se vodi od strane Zavoda za obnovu. Komentari i mišljenja o njegovoj izvedivosti variraju.  Kako to ne bi bila tek mišljenja na razini dojma i kako bi se izvodivost i cijena projekta mogli definirati, potrebno je pojekt dalje razraditi te napraviti nastaviti rad na projektu. Kotar Grad predlaže da se nastavi s ovim projektom te se pređe na slijedeće  faze koje će dovesti do količina, cijena, predviđene uštede energije te odabira rješenja provedbe projekta, a kako bi se moglo aplicirati i na EU fondove. Predlažemo u tu svrhu osiguranje sredstava u Proračunu Grada Dubrovnika.

15.Park za igru pasa

Grad Dubrovnik je turistički grad. Turisti dolaze i s kućnim ljubimcima. Nema prostora za pustiti ih da se igraju bez povodca. Park u Pilama je mjesto gdje se igraju i djeca i psi. To za djecu nije sigurno. Trebalo bi iznaći prostor za pse sa spravama ili bez njih gdje se oni mogu šetati i igrati i koje će biti zaštićeno od prometa.  
Kotar Grad predlaže da se na području Grada osigura jedan agility park  ili barem samo park za pse. Možda jedan na Gracu (gore u ex. ptičjem vrtu), a drugi pod mostom na Pločama.  Također predlaže povećanje kazni za nevođenje s povodcem i za neskupljanje izmeta ljubimaca.  

16.Rukohvati

U ulicama Grada bi rukohvati bili od velike pomoći i doprinos osjećaju sigurnosti starijim osobama. Kotar Grad predlaže da se u dogovoru s konzervatorima osmisli postavljanje rukohvata u ulice sa skalinima.

 
17.Pitanje poljane Ruđera Boškovića

Vijećnici Kotara mole da ih se upozna sa stručnim idejnim rješenjem za Poljanu Ruđera Boškovića, odnosno  s argumentiranim stavom o pitanju uređenja Poljane  kako bi se nebi periodično stalno ista tema na isti način stavljala nan dnevni red. 

18..Uspostavljanje dnevnog boravka za starije sugrađane

Budući da u Kotaru Grad prevladava starija populacija, organiziranje prostora i usluge koji bi poslužio kao dnevni boravak starijim sugrađanima koji nisu korisnici Staračkih domova, ali trebaju društvo tijekom dana i sadržaje koji bi doprinijeli kvaliteti života u Kotaru Grad.  Kotar Grad predlaže da Upravni odjel, pod čijom je ingerencijom ovo pitanje, osmisli program Dnevnog boravka u Kotaru Grad i da se u tu svrhu osiguraju sredstva i prostor u proračunu za 2019. godinu Grada Dubrovnika. Prostor Kotara Grad bi, u slučaju da dobije dovoljno veliki prostor mogao biti korišten i u ovu svrhu.  

19.Uređenje dječijeg igrališta parka u Pilama

Dječije igralište parka u Pilama traži stalno održavanje i poboljšanje sadržaja  za potrebe najmlađih. Kotar Grad pedlaže da se u proračunu za 2019. godinu osiguraju sredstva za  održavanje i uvođenje novih kvalitetnih sadržja u igralište u parku u Pilama uz zadovoljavanje svih sigurnosnih kriterija (ograda). Pojačana rasvjeta treba biti postavljena u sami volat. Predlažemo i postavljanje funcionalnih nadzornih kamera.  

20.Projekt dostave na kuću

Sve dostave koje se vrše na području Dubrovnika, vrše se do najbliže točke dostupne automobilom. To je za stanovnike Kotara Grad veliki problem i fizički i financijski. Grad Dubrovnik bi trebao osmisliti program kojim bi se premostila ova nelogičnost. Program bi mogao funkcionirati na osnovi koordiniranja rada studenata koji bi fizički nosili i dostavljali od živežnih namirnica iz dućana pa sve do prenošenja drugih artikala dostavljenih do zidina ili organiziranjem karičara koji bi bio paušalno plačen i vršio ovu uslugu – možda u suradnji Grada Dubrovnika i Student servisa. Ukoliko razrada ovog projekta traži vrijeme, za prvu pomoć bi se
mogao odretiti jedan karičar koji bi bio na raspolaganju za uslugu dostave na kuću, a za to bi od Grada dobivao poticaj/paušal.  Kotar Grad predlaže da Grad Dubrovnik s nadležnim Upravnim odjelom iznađe rješenje za osmišljavanje i realizaciju projekta dostave na kuću unutar zidina te da za tu svrhu osigura ptorebna financijska sredstva u proračunu za 2019. godinu.  

21.Teretana za odrasle ispod Svete Marije

Postoji ideja i inicijativa da se na igralištu ispod Svete Marije dodaju i sprave za odrasle. Dio sredstava spreman je donirati sugrađanin.  Kotar grad predlaže da Grad u proračunu osigura sredstva za ovaj projekt.  

Komentari
Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *