JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PROJEKATA, PROGRAMA I MANIFESTACIJA IZ PODRUČJA SKRBI O MLADIMA ZA 2020. I 2021. GODINU

28

REPUBLIKA HRVATSKA

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

GRAD DUBROVNIK

Upravni odjel za obrazovanje, šport,

socijalnu skrb i civilno društvo

 

Na temelju članka 13. Odluke o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva („Službeni glasnik Grada Dubrovnika, br.23/18, 11/19), gradonačelnik Grada Dubrovnika putem Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo objavljuje

 

JAVNI POZIV

ZA PREDLAGANJE PROJEKATA, PROGRAMA I MANIFESTACIJA IZ PODRUČJA SKRBI O MLADIMA ZA 2020. I 2021. GODINU

I.

Javne potrebe u području skrbi o djeci, mladima i obitelji, za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Dubrovnika za 2020 i 2021. godinu , u razdjelu Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo jesu skrb o djeci, mladima i obitelji te poslovi kojima je cilj poboljšati postojeće stanje u navedenim djelatnostima, a koje su od interesa za Grad Dubrovnik.

Financijska sredstva osiguravaju se za sufinanciranje javnih potreba čiji se sadržaj odnosi na pružanje izravnih socijalnih usluga korisnicima, kako bi se povećalo komplementarno djelovanje u zadovoljenju potreba ciljanih korisničkih skupina, izbjeglo dupliciranje usluga, poboljšala kvaliteta života djeci, mladima i obitelji i smanjila socijalna isključenost korisnika, otklonili ili ublažili socijalni rizici u ovim kategorijama, povećao stupanj obrazovanja i mobilnosti mladih, povećao stupanj zaposlenosti mladih, ne samu u turizmu i ugostiteljstvu već i u drugim područjima rada, spriječilo razvoj sociopatoloških oblika ponašanja kod djece i mladih te spriječio razvoj ovisnosti. Ovaj poziv svoje ciljeve temelji prvenstveno na Akciji gradovi i općine prijatelji djece, pozitivnim propisima u RH kojima se osigurava skrb za djecu, mlade i obitelj, razvoj volonterstva te lokalnom strateškom programu za mlade pod nazivom Lokalni program za mlade grada Dubrovnika za razdoblje od 2019 do 2021 „ Mladi i Grad skupa“.

Prijave prijedloga programa i projekata moraju obavezno obuhvatiti jedno od navedenih prioritetnih područja:

Skrb o mladima

Javni poziv za skrb o mladima koncipiran je prema preporukama Nacionalne strategije za mlade, programu „Razvoj klubova za mlade“ te Lokalnom programu za mlade Grada Dubrovnika za razdoblje od 2019 do 2021 „ Mladi i Grad skupa“. Korisnici usluga u ovom području su mladi ljudi od 15 do 30 godina.

Ovaj javni poziv uključuje sljedeće programe:

 1. Program Centra za mlade

U ovom su području obuhvaćene mjere i preporuke iz Nacionalnog programa za mlade koje se provode isključivo kroz Centar za mlade:

–    aktivnosti, projekti i manifestacije participacije mladih u odlučivanju (razvoj Savjeta za mlade i drugih oblika participacije);

–    neformalno učenje mladih i druge edukacije za mlade;

–    aktivnosti razmjene mladih te program ERASMUS;

–    aktivnosti usmjerene na zapošljavanju mladih i pripremu za tržište rada;

–    aktivnosti savjetovališta za mlade;

–     aktivnosti usmjerene zdravim stilovima življenja mladih (predavanja, radionice);

–    obilježavanje Međunarodnog dana mladih;

–     poslovi informiranja mladih kroz Info centar za mlade koji je sastavni dio Centra za mlade

–     aktivnosti vezane za razvoj volontiranja i volonterskog centra za mlade

–     organiziranje jednodnevnih i višednevnih manifestacija i festivala u suradnji sa Gradom Dubrovnikom, ustanovama u kulturi i udrugama u kulturi i usmjerenih mladima.

Svi projekti moraju doprinositi razvoju Centra za mlade i provoditi se kroz Centar za mlade, za što se traži formalno partnerstvo udruga okupljenih oko Centra za mlade. Najmanji broj udruga okupljenih oko Centra za mlade mora biti četiri (4) i svaka od okupljenih udruga mora imati različite aktivnosti u skladu sa gore navedenim opisom aktivnosti.

Ukupna planirana vrijednost ovog prioritetnog područja je 370.000,00 (tri stotine i sedamdeset tisuća) kuna.

Samo jedan projekt s najvećim brojem bodova dobiva cjelokupni prijavljeni iznos za ovo područje.

 1. Program razvoja klubova za mlade

Ovo se prioritetno područje temelji na Socijalnom programu Grada Dubrovnika i Lokalnom programu za mlade Grada Dubrovnika za razdoblje od 2019 do 2021 „ Mladi i Grad skupa“.

Udruge koje se javljaju na ovo prioritetno područje moraju imati prostor za rad kluba, u statutu udruge mora kao djelatnost udruge biti naveden klub za mlade. Svi programi se odvijaju isključivo kroz klub mladih i ne mogu se kandidirati zasebno za neko drugo područje.

 • aktivnosti koje razvijaju kreativnost i umjetničko stvaralaštvo mladih;
 • aktivnosti koje razvijaju amaterske športske aktivnosti;
 • druge aktivnosti koje podupiru afirmativno provođenje slobodnog vremena mladih (koncerti, hobiji, natjecanja);
 • organiziranje jednodnevnih i višednevnih manifestacija i festivala u suradnji sa Gradom Dubrovnikom, ustanovama i udrugama u kulturi usmjerenih mladima;
 • aktivnosti usmjerene razvoju suvremene urbane kulture mladih i inovativne umjetničke prakse.

Ukupna planirana vrijednost ovog prioritetnog područja je 360.000,00 (tri stotine i šezdeset tisuća) kuna. Najmanji iznos financijskih sredstava koji prijavitelj može ostvariti u ovom prioritetnom području po pojedinom programu, projektu i manifestaciji je 5.000,00 (pettisuća), a najveći iznos po programu, projektu i manifestaciji je 60.000,00 (šezdeset tisuća) kuna.

.

 1. Volonterski programi za mlade

     3.1 Volonterski programi na temelju Zakona o volonterstvu i Lokalnom programu za mlade Grada Dubrovnika za razdoblje od 2019 do 2021 „ Mladi i Grad skupa“.

 • Drugi programi koji podupiru volonterske akcije i razvoj volonterstva u zajednici

Ukupna planirana vrijednost ovog područja je 30.000,00 (trideset tisuća) kuna.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji prijavitelj može ostvariti iz ovog prioritetnog područja po pojedinom programu, projektu i manifestaciji je 5.000,00 (pettisuća), a najveći iznos po programu, projektu i manifestaciji je 10.000,00 (desettisuća) kuna.

Sufinancirat će se samo 3 (tri) programa/projekta/manifestacije, koja nadležno povjerenstvo ocijeni najuspješnijima.

II.

Ukupna planirana vrijednost Javnog poziva iznosi 760.000,00 (sedam stotina i šezdeset tisuća kuna) kuna. Najmanji iznos financijskih sredstava koji udruga ili druga organizacija civilnog društva (u daljnjem tekstu : Organizacija) može ostvariti po pojedinom programu/projektu je 5.000,00 (pettisuća) kuna, a najveći iznos po programu/projektu je 370.000,00 (tri stotine i sedamdeset tisuća) kuna, ovisno o prioritetnom području ovog Javnog poziva.

Svaka organizacija civilnog društva može prijaviti najviše jedan projekt po ovom javnom pozivu.

Organizacije koje nemaju godinu dana od dana upisa u odgovarajuće registre ne mogu aplicirati na javni poziv s iznosom većim od 20.000,00 (dvadesettisuća) kuna za sva područja ovog javnog poziva.

Razdoblje provedbe i financiranja ovog javnog poziva je 2020 i 2021 godina.

Okvirni broj Organizacija s kojima će se ugovoriti provedba programa ili projekta temeljem ovog Javnog poziva, odnosno koje će Grad Dubrovnik sufinancirati, je najviše 30 (trideset).

III.

Organizacije koje prijavljuju program, projekt ili manifestaciju temeljem ovog Javnog poziva moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 1. da su prijavitelji upisani u odgovarajuće registre,
 2. da su prijavitelji registrirani kao udruge, zaklade, ustanove ili druge pravne osobe čija svrha nije stjecanje izravne dobiti (organizacije civilnog društva),
 3. da su prijavitelji svojim statutom ili osnivačkim aktom, ovisno o pravnoj osobnosti prijavitelja, ovlaštene za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom Republike Hrvatske i zakonskim propisima,
 4. da program, projekt ili manifestaciju koju prijavitelji dostave na javni poziv Grada Dubrovnika, bude ocijenjen kao značajan za razvoj civilnog društva i ispunjenje javnih potreba Grada Dubrovnika sukladno razvojnim, planskim i strateškim dokumentima, odnosno uvjetima pojedinog javnog poziva,
 5. da su prijavitelji uredno ispunili sve obveze iz prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Grada Dubrovnika i drugih javnih izvora,  
 6. da prijavitelj ne smije na javni poziv prijaviti više od tri programa, projekta i manifestacije, a broj dopuštenih prijava utvrđuje se javnim pozivom,
 7. da prijavitelj uredno plaća doprinose i poreze te druga davanja prema državnom proračunu i proračunu Grada Dubrovnika,
 8. da za program, projekt ili manifestaciju nisu u cijelosti već odobrena sredstva iz proračuna Europske unije, državnog proračuna ili proračuna Grada Dubrovnika,
 9. da se protiv korisnika odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i izvoditelja aktivnosti, projekta ili manifestacije ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela koja su propisana Uredbom,
 10. da prijavitelji imaju utvrđen način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za proteklu godinu (mrežne stranice Organizacije ili drugi prikladan način),
 11. da prijavitelji imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa, projekta ili manifestacije temeljem programa javnih potreba, javnih ovlasti, odnosno pružanja socijalnih usluga,
 12. da prijavitelji imaju definirane alternativne izvore financiranja (sustav prikupljanja članarina, donacije, sponzorstva, gospodarske djelatnosti i dr. ),
 13. da prijavitelji uredno predaju sva izvješća Gradu Dubrovniku i drugim institucijama i tijelima,
 14. da u tekućoj godini nisu korisnici jednokratne financijske potpore za istu svrhu.

IV.

Pravo na podnošenje prijava na Javni poziv imaju Organizacije registrirane za obavljanje djelatnosti vezane za poslove skrbi o djeci, mladima i obitelji, čija se djelatnost obavlja na području Grada Dubrovnika ili će se njihovi programi i projekti provoditi na području Grada Dubrovnika, sukladno Odluci o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva („Službeni glasnik Grada Dubrovnika, br. 23/18., 11/19.).

Prijavitelj može podnijeti maksimalno dvije (2) prijave programa/projekta ili dvije (2) manifestacije, ili jedan (1) program/projekt i jednu(1) manifestaciju sukladno članku 4. Odluke o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva („Službeni glasnik Grada Dubrovnika, br. 23/18.,11/19.) na ovaj Javni poziv.

Prijave na ovaj Javni poziv podnose se na propisanim obrascima koji se nalaze na web stranici Grada Dubrovnika (www.dubrovnik.hr), ovisno prijavljuje li se program, projekt ili manifestacija te ovisno o visini iznosa koji se traži u prijavi.

Ukoliko prijavitelj podnosi više od jednog prijedloga programa, projekata ili manifestacije potrebno je svaki dostaviti u zasebnoj omotnici sa svom obveznom dokumentacijom.

Obvezna dokumentacija za prijavu programa/projekta obuhvaća:

 1. Prijavni obrazac programa ili projekta – iznad 50.000,00 kuna ili Prijavni obrazac programa ili projekta manje ili jednako 50.000,00 kuna;
 2. Obrazac proračuna;
 3. Obrazac izjave o partnerstvu ( ukoliko se projekt/program prijavljuje u partnerstvu);
 4. Obrazac životopisa voditelja projekta/programa;
 5. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja;
 6. Obrazac izjave o projektima/programima Organizacije financiranim iz javnih izvora;
 7. Obrazac izjave izvoditelja aktivnosti navedenih u opisu projektnih/programskih aktivnosti.

Obvezna dokumentacija za prijavu manifestacija obuhvaća:

 1. Prijavni obrazac manifestacije –iznad 50.000,00 HRK ili Prijavni obrazac manifestacije  manje ili jednako 50.000,00 HRK;
 2. Obrazac proračuna;
 3. Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja.

V.

Obrasci za prijavu, upute za prijavitelje kao i ostala natječajna dokumentacija mogu se preuzeti u Upravnom odjelu za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo Grada Dubrovnika na adresi Iva Vojnovića 31, 20000 Dubrovnik te na web stranici Grada Dubrovnika (www.dubrovnik.hr).

U slučaju da program, projekt ili manifestacija predstavlja partnerstvo između dva ili više organizatora, prijedlog programa/projekta podnosi vodeći partner.

Prijave s nepotpunim podacima, prijave na nepropisnim obrascima kao i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

VI.

Po isteku roka Javnog poziva, sukladno Odluci, Povjerenstvo za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta javnog poziva utvrđuje koje prijave ispunjavaju formalno-pravne uvjete.

Programi, projekti i manifestacije koje ispunjavaju formalno-pravne uvjete podliježu ocjenjivanju i vrednovanju pojedinog prijedloga programa/projekta.

Povjerenstvo za ocjenjivanje programa, projekata ili manifestacija vrednuje prijedloge programa, projekata i manifestacija sukladno slijedećim kriterijima:

 1. identifikacija i analiza problema u odnosu na projektno rješenje problema
 • najviše 10 bodova,
 1. usklađenost svrhe projekata s prioritetima/ciljevima/mjerama EU/nacionalnih/regionalnih i lokalnih strateških dokumenata (nije relevantno za programe/projekte jednake ili ispod 50.000,00 (pedesettisuća) kuna vrijednosti
 • najviše 5 bodova,
 1. definiranje ciljeva projekta i njihovih izvora provjere (nije relavantno za programe/projekte jednake ili ispod 50.000,00 (pedesettisuća) kuna vrijednosti
 • najviše do 10 bodova,
 1. relevantnost ciljeva programa/projekta u odnosu na ciljeve Javnog poziva
 • najviše do 10 bodova,
 1. određenost ciljne skupine (definiranje i kvantifikacija)
 • najviše 10 bodova,
 1. koherentnost i izvedivost programa/projekta – razrada radnih paketa programa/projekta
 • najviše 15 bodova,
 1. izvedivost plana provedbe i opravdanost troška
 • najviše do 20 bodova,
 1. spremnost prijavitelja/partnera za provedbu programa/projekta
 • najviše 10 bodova,
 1. održivost projektnih aktivnosti (nije relavantno za programe/projekte jednake ili ispod 50.000,00 (pedesettisuća) kuna vrijednosti

-najviše 5 bodova.

 1. vrednovanje projektnih/programskih rezultata (nije relavantno za programe/projekte iznad 50.000,00 (pedesettisuća) kuna vrijednosti

            – najviše 5 bodova

 1. analiza rizika (nije relavantno za programe/projekte jednake ili ispod 50.000,00 (pedesettisuća) kuna vrijednosti

           – najviše 5 bodova

 1. partnerske organizacije i raspodjela uloga

           – najviše 10 bodova

 1. uključenost volontera

           – najviše 10 bodova

 1. dupliciranje aktivnosti (nije relavantno za programe/projekte jednake ili ispod 50.000,00 (pedesettisuća) kuna vrijednosti

VII.

Prijave se podnose izričito u papirnatom obliku, ispunjene putem računala, u zatvorenoj omotnici preporučenom pošiljkom ili direktnom dostavom na adresu Gundulićeva poljana 10, 20000 Dubrovnik, s naznakom :“ Ne otvaraj – javni poziv, prijava programa, projekta ili manifestacije iz područja skrbi o mladima za 2020. i 2021 godinu“.

Javni poziv otvoren je od 28. listopada do 02. prosinca 2019. godine.

VIII.

Rok za objavu prihvaćenih programa/projekata te za sklapanje ugovora o dodjeli financijskih sredstava je 30 dana od dana donošenja odluke Povjerenstva za vrednovanje programa i projekata u okviru socijalnog programa Grada Dubrovnika.

Po završetku vrednovanja programa, projekata i manifestacija Grad Dubrovnik će javno objaviti rezultate Javnog poziva s podacima Organizacija kojima su odobrena financijska sredstva na web stranici (www.dubrovnik.hr) a potom pristupiti sklapanju ugovora o dodjeli financijskih sredstava.

U roku od osam (8) radnih dana od dana donošenja odluke o dodjeli financijskih sredstava, Grad Dubrovnik će obavijestiti Organizacije čiji projekti ili programi nisu prihvaćeni za financiranje o razlozima nefinanciranja uz obrazloženje te uz pouku o pravnom lijeku.

Iz Proračuna Grada Dubrovnika neće se financirati aktivnosti udruga koje se sukladno posebnom zakonu i drugim pozitivnim propisima smatraju gospodarskom djelatnošću udruga.

Napomena:

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama ( „Narodne novine“, br. 25/13 i 85/15), Grad Dubrovnik kao davatelj financijskih sredstava i kao tijelo javne vlasti, dužno je, radi upoznavanja javnosti omogućiti pristup informacijama o svom radu pravodobnom objavom na internetskim stranicama ili u javnom glasilu. Sukladno Zakonu te u interesu javnosti, Grad Dubrovnik objavljuje sve donesene akte na službenoj internetskoj stranici i u Službenom glasniku Grada Dubrovnika. Slijedom navedenog, smatrat će se da je podnositelj prijave na ovaj Javni poziv koji sadrži i njegove osobne podatke, uz tražene priloge, dao dopuštenje za njihovo prikupljanje, obradu i korištenje istih javnom objavom na internetskim stranicama , a u svrhu za koju su prikupljeni.

KLASA:550-01-19-02/13

URBROJ: 2117/01-05-19-3  

 

Gradonačelnik Mato Franković

Komentari
Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *