JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda za zakup kućica za vrijeme „Dubrovačkog zimskog festivala“

275

SANITAT DUBROVNIK d.o.o. Dubrovnik,

Ulica Marka Marojice 5, OIB: 99080716453

i

Povjerenstvo „Dubrovačkog zimskog festivala

 

                                                                                                                        JAVNI  POZIV

 

za prikupljanje ponuda za zakup kućica za obavljanje ugostiteljske djelatnosti i djelatnosti trgovine za vrijeme održavanja manifestacije „Dubrovački zimski festival

 

 • Predmet javnog poziva je davanje u zakup montažnih drvenih kućica dimenzija 2,8 x 1,80 m2 (dalje: kućice), na unaprijed određenim lokacijama i to na Stradunu, Pilama (Brsalje),  Gundulićevoj poljani, Uvali Lapad i Novoj Mokošici (pored caffe bara Kiss) u okviru održavanja manifestacije „Dubrovački zimski festival“, kako slijedi:

 

 • 12 (dvanaest) kućica na Stradunu sa pripadajućom opremom, kao prigodnih prodajnih mjesta za obavljanje ugostiteljske djelatnosti. Pod pripadajućom opremom smatraju se 4 (četiri) stola i po 4 (četiri) stolice po svakom stolu uz kućicu.

 

 • 5 (pet) kućica na Pilama (Brsalje) sa pripadajućom opremom, kao prigodnih prodajnih mjesta za obavljanje ugostiteljske djelatnosti. Pod pripadajućom opremom smatraju se 3 (tri) stola i po 4 (četiri) stolice po svakom stolu uz kućicu.

 

 • 7 (sedam) kućica na Gundulićevoj poljani sa pripadajućom opremom, kao prigodnih prodajnih mjesta za obavljanje ugostiteljske djelatnosti. Pod pripadajućom opremom smatraju se 3 (tri) stola i po 4 (četiri) stolice po svakom stolu uz kućicu.

 

 • 1 (jedna) kućica u Uvali Lapad sa pripadajućom opremom, kao prigodnih prodajnih mjesta za obavljanje ugostiteljske djelatnosti. Pod pripadajućom opremom smatraju se 2 (dva) stola i po 4 (četiri) stolice po svakom stolu uz kućicu.

 

 • 1 (jedna ) kućica u Novoj Mokošici (pored caffe bara Kiss) sa pripadajućom opremom, kao prigodnih prodajnih mjesta za obavljanje ugostiteljske djelatnosti. Pod pripadajućom opremom smatraju se 2 (dva) stola i po 4 (četiri) stolice po svakom stolu uz kućicu.

 

(dalje zajedno: kućice za ugostiteljsku djelatnost) i

 • 3 (tri) kućice na Pilama (Brsalje) kao prigodnih prodajnih mjesta za obavljanje djelatnosti trgovine, na kojima je moguć širi oblik prigodne trgovačke ponude tradicijskih proizvoda, hrane, pića, suvenira i drugih proizvoda.

 

(dalje zajedno: kućice za djelatnost trgovine)

 

 • Kućice se daje u zakup za vrijeme od 1. prosinca 2018. godine do 6. siječnja 2019. godine.

 

 • Jedinični iznos kućice za čitavo vrijeme trajanja zakupa odnosno za vrijeme trajanja manifestacije „Dubrovački zimski festival“ iznosi ukupno, kako slijedi:

 

– za kućicu za ugostiteljsku djelatnost:

 • 25.000,00 kn + PDV za kućice iz toč. 1.A/ ovoga javnog poziva.
 • 10.000,00 kn + PDV za kućice iz toč. 1.B/ ovoga javnog poziva.
 • 10.000,00 kn + PDV za kućice iz toč. 1.C/ ovoga javnog poziva.
 • 5.000,00 kn + PDV za kućice iz toč. 1.D/ ovoga javnog poziva.
 • 2.000,00 kn + PDV za kućice iz toč. 1.E/ ovoga javnog poziva.

 

– za kućicu za djelatnost trgovine:

 • 5.000,00 kn + PDV za kućice iz toč. 1. F/ ovoga javnog poziva.

 

 • Svota iz toč. 3. ovoga Javnog poziva predstavlja iznos zakupnine jedne kućice, te troškova transporta, montaže i demontaže iste koji se iznosi plaćaju sukladno toč. 18. ovog Javnog poziva.

 

 • Svota iz toč. 3. ovoga Javnoga poziva uključuje troškove skupljanja i zbrinjavanja otpada s mjesta zakupa te troškove električne energije koje će imati odabrani ponuditelj, a navedeni troškovi s naslova otpada i potrošnja električne energije ne terete odabranog ponuditelja.

 

 • Ponuditelj je dužan uplatiti jamčevinu u iznosu od 50% svote iz točke 3. ovog javnog poziva za koju daje ponudu, na račun društva SANITAT DUBROVNIK d.o.o. za komunalne djelatnosti, Dubrovnik, Ulica Marka Marojice 5, OIB: 99080716453, IBAN: HR2241240031131000642 kod KENT BANK d.d., Zagreb, s tim da se u pozivu na broj navede OIB ponuditelja.

 

 • Pravo podnošenja ponude za zakup kućica za ugostiteljsku djelatnost imaju pravne i fizičke osobe koje ispunjavaju zakonom propisane uvjete za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

 

 • Pravo podnošenja ponude za zakup kućica za djelatnost trgovine imaju pravne i fizičke osobe koje ispunjavaju zakonom propisane uvjete za obavljanje djelatnosti trgovine.

 

 • Za zakup kućica isključivo za djelatnost trgovine moguća je i zajednička ponuda dvaju ili više ponuditelja u kojem slučaju se isto treba posebno naznačiti. Takva se ponuda smatra jednom ponudom, uz solidarna prava i obveze suponuditelja.

 

 • Ponuditelj koji zadovolji kriterije i uvjete iz ovog Javnog poziva može ostvariti pravo na zakup samo jedne kućice. Ponuditelji su ovlašteni predati ponudu za zakup većeg broja kućica, u kojem slučaju svaka od ponuda mora udovoljavati svim uvjetima iz ovog javnog poziva.

 

 • Uvjeti javnog poziva, ovisno o vrsti djelatnosti i kućici za koju se podnosi ponuda, su:
  • dokaz o registraciji za obavljanje ugostiteljske djelatnosti odnosno djelatnosti trgovine
  • prigodna ugostiteljska odnosno trgovačka ponuda
  • dokaz o uplati jamčevine
  • dokaz da ne postoji nikakvo dugovanje prema Gradu Dubrovniku i Društvu SANITAT DUBROVNIK d.o.o.
  • dokaz da ne postoje dospjela, nepodmirena porezna dugovanja

 

 • Ponuda mora sadržavati:
 • naziv / ime i prezime ponuditelja, OIB ponuditelja, adresa sjedišta / prebivališta ponuditelja, podaci o odgovornoj osobi ponuditelja, telefon, e-mail, broj transakcijskog računa i naziv banke ponuditelja
 • naznaku vrste kućice za koju se ponuda podnosi
 • lokacija za koju se ponuda podnosi
 • izvadak iz sudskog registra Trgovačkog suda, Izvadak iz Obrtnog registra, rješenje o upisu u upisnik poljoprivrednih gospodarstava ili drugi odgovarajući dokaz,  u originalu ili ovjerenom presliku, ne starija od 30 dana od dana objave javnog poziva. U slučaju da ponudu za zakup kućice za djelatnost trgovine zajednički podnose dva ili više subjekta svaki od ponuditelja obvezan je dostaviti odgovarajući izvadak
 • potvrda Porezne uprave o stanju duga ili istovrijedne isprave tijela zemlje sjedišta gospodarskog subjekta – ne starija od 30 dana. Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako je gospodarskom subjektu sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza. U slučaju da ponudu za zakup kućice za djelatnost trgovine zajednički podnose dva ili više subjekta svaki od ponuditelja obvezan je pojedinačno dokazati postojanje navedene sposobnosti
 • prigodnu ugostiteljsku ponudu ili prigodnu ponudu za djelatnost trgovine – detaljan opis i/ili popis i/ili fotografije proizvoda i usluga koje Ponuditelj namjerava prodavati/nuditi,
 • elektronički ispis transakcije ili potvrdu poslovne banke o uplati jamčevine,
 • potvrde o nepostojanju duga prema Gradu Dubrovniku i Društvu SANITAT DUBROVNIK d.o.o. U originalu ili ovjerenom presliku , ne starijem od 30 dana od dana objave javnog poziva

 

 • Razmatrat će se samo ponude pristigle zaključno do 6. studenoga 2018. godine do 10:00 sati.

 

 • Nepravovremene i nepotpune ponude neće se uzimati u razmatranje.

 

 • Ponude se podnose neposredno ili preporučenom poštom na adresu: „Povjerenstvo Dubrovačkog zimskog festivala“, Pred Dvorom 1, 20 000 Dubrovnik, s naznakom „ za Javni poziv – zakup kućice“ – NE OTVARATI. Povjerenstvo će razmatrati samo one ponude koje su bez obzira na način dostave na njegovu adresu pristigle zaključno do 6. studenoga 2018. godine, do 10:00 sati odnosno svaki Ponuditelj ima mogućnost i pravo donijeti osobno svoju ponudu 6. studenoga 2018. godine do 10:00 sati na adresu Povjerenstva, kada će biti Javno otvaranje ponuda.

 

 • Najkvalitetnije ponude i lokacije kućica za takve ponude će odabrati Povjerenstvo  „Dubrovačkog zimskog festivala“ rukovodeći se poglavito prema slijedećim kriterijima:

 

 1. registrirana proizvodna i/ili tradicijska djelatnost
 2. prethodno iskustvo u obavljanju ugostiteljske djelatnosti
 3. promocija lokalnih trgovačkih odnosno ugostiteljskih sadržaja
 4. proizvodi i usluge prigodni za prodaju u vrijeme Adventa i Božićno vrijeme te su autohtoni
 5. razlikovnost, raznovrsnost i kvaliteta ponude „Dubrovačkog zimskog festivala“.
 • Broj prodajnih mjesta/kućica i njihovih lokacija je ograničen. Povjerenstvo „Dubrovačkog zimskog festivala“ zadržava pravo odabira ponuditelja i lokacije sukladno kriterijima iz prethodne točke ovog Javnog poziva, pri čemu nije dužno davati posebna obrazloženja i pri tome za svoj odabir ne snosi odgovornost prema ponuditeljima.
 • Odabrani ponuditelji će biti obaviješteni elektroničkom poštom o rezultatima javnog poziva do 9. studenoga 2018. godine.

 

Odabrani ponuditelj bit će pozvan na sklapanje Ugovora o zakupu, te će mu biti dostavljeni podaci za uplate zakupnine, troškova transporta, montaže i demontaže. Iznos jamčevine uračunat će se u svotu iz točke 3.

 

 • Na potpis ugovora je potrebno donijeti dokaze o uplatama odgovarajućeg iznosa zakupnine i troškova transporta, montaže i demontaže prema uputi iz prethodne točke ovog poziva.

 

 • U slučaju da odabrani ponuditelj odustane nakon otvaranja ponuda ili nije uplatio odgovarajući preostali iznos iz točke 3. ugovor se neće sklopiti, a SANITAT DUBROVNIK d.o.o. zadržava uplaćenu jamčevinu, te istu kućicu može dati u zakup drugom ponuditelju bez novog poziva.  

 

 • Ponuditelju čija ponuda nije odabrana vraća se iznos uplaćene jamčevine na njegov žiro račun naznačen u ponudi.

 

 • U slučaju odabira, kućice je potrebno, po odabranom ponuditelju i o trošku ponuditelja, dodatno opremiti u svrhu pružanja ugostiteljske djelatnosti odnosno djelatnosti trgovine sukladno odabranoj ponudi.

 

 • Kućice su prigodno uređene blagdanskim ukrasima. Tijekom trajanja zakupa dopušteno je isticanje isključivo registriranog naziva odabranog ponuditelja i/ili naziva temeljem kojeg odabrani ponuditelj obavlja ugostiteljsku djelatnost odnosno djelatnost trgovine sukladno propisima. Kućice, pripadajuću opremu i prostor oko istih, odabrani ponuditelj ne smije koristiti za isticanje bilo kakvih reklamnih natpisa ili iste koristiti za bilo kakav oblik političke ili druge promidžbe.  

 

 • Odabrani ponuditelj za djelatnost trgovine obvezuje se koristiti isključivo kućice, a odabrani ponuditelj za ugostiteljsku djelatnost obvezuje se osim kućica koristiti isključivo pripadajuću opremu (stolice i stolove) koji mu se stavljaju na korištenje po ovom javnom pozivu. Dodatne stolice, table i druga oprema bit će uklonjeni o trošku ponuditelja.

 

 • Zakupci su dužni obavljanje ugostiteljske djelatnosti i djelatnosti trgovine u prostoru zakupa na lokacijama iz ovog javnog poziva uskladiti sa svim relevantnim propisima Republike Hrvatske i Grada Dubrovnika koji se odnose na iste, te u tu svrhu o svom trošku ishoditi sve eventualne dozvole i odobrenja nadležnih tijela. Za nepoštivanje zakonskih propisa i podzakonskih akata od strane odabranog ponuditelja, SANITAT DUBROVNIK d.o.o. niti „Dubrovački zimski festival“ ne snose nikakvu odgovornost.

 

 • Odabrani ponuditelj za kućice za ugostiteljsku djelatnost bit će u obvezi skupljati i odlagati otpadno jestivo ulje i masti u posude za odlaganje pojedine zapremnine 50 litara koje stavlja na korištenje SANITAT DUBROVNIK d.o.o. te osigurati zaštitu posude/a od krađe i drugih oštećenja. Cijena posude u slučaju gubitka ili oštećenja iznosi 100,00 kn/kom + PDV. Zbrinjavanje će se obavljati po uputi  SANITAT DUBROVNIK d.o.o. ili treće osobe koju isti odredi.

 

 • Svi korisnici kućica su obvezni pridržavati se radnog vremena sukladno odluci Grada Dubrovnika, te propisa o javnom redu i miru i komunalnom redu, polazeći od posebnosti ove manifestacije i prigode.

 

 • Svi korisnici kućica obvezni su tijekom čitavog trajanja zakupa i propisanog radnog vremena biti otvoreni i obavljati djelatnost.

 

 • Odabrani ponuditelj dužan je čitavo vrijeme trajanja zakupa stvarno pružati prigodnu ugostiteljsku ponudu i uslugu odnosno trgovačku ponudu koja je bila odlučna za odabir istoga po ovom javnom pozivu. SANITAT DUBROVNIK d.o.o. ima pravo nadzora, te u slučaju uočavanja nepoštivanja obveze zatražiti od odabranog ponuditelja da isto otkloni u primjerenom roku koji će mu biti ostavljen. U slučaju da odabrani ponuditelj ne postupi sukladno obvezujućoj uputi SANITAT-a DUBROVNIK d.o.o. dužan je platiti ugovornu kaznu u iznosu od 10.000,00 kn u roku od 15 dana od dana poziva.

 

 • Odabrani ponuditelj za čitavo vrijeme trajanja zakupa, odgovoran je za održavanje kućice i pripadajuće opreme te osigurati zaštitu od krađe i drugih oštećenja.

 

SANITAT DUBROVNIK d.o.o. ima pravo vršiti povremene preglede predmeta zakupa, te u slučaju uočavanja nedostataka u svezi održavanja istoga zatražiti od odabranog ponuditelja da iste otkloni u primjerenom roku koji će mu biti ostavljen. Troškovi održavanja predmeta zakupa isključivi su trošak odabranog ponuditelja, bez mogućnosti prebijanja istih sa iznosom iz točke 3. (snižavanjem istog) ili traženja njihove nadoknade od SANITAT-a DUBROVNIK d.o.o.

 

Odabrani ponuditelj je odgovoran za svu štetu koja nastane korištenjem kućica i pripadajuće opreme protivno njihovoj namjeni i/ili protivno ovom javnom pozivu, bez obzira na to je li predmet zakupa koristio on, ili neka osoba po njegovom nalogu ili koja druga osoba kojoj je omogućio da se istom koristi (a ne ulazeći u pravo regresa odabranog ponuditelja prema toj trećoj osobi). Podzakup nije dopušten.

 

Odabrani ponuditelj se obvezuje koristiti predmetom zakupa pažnjom dobrog gospodarstvenika.

 

 • Odabrani ponuditelj dužan je kućicu s pripadajućom opremom osloboditi od osoba i stvari nakon proteka vremena zakupa, a najkasnije do 7. siječnja 2019. godine.

 

 • Detaljne obavijesti o uvjetima i lokacijama zainteresirani mogu dobiti u prostorijama društva SANITAT DUBROVNIK d.o.o. za komunalne djelatnosti, 20000 Dubrovnik, Ulica Marka Marojice 5 ili na tel. 020/640 140 ili e-mail: info@sanitat.hr.

 

Komentari
Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *