Sazvana četvrta sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika

239

Četvrta sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika održat će se u srijedu, 29. rujna 2021., s početkom u 10:00 sati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, u Dubrovniku.

Za sjednicu se predlaže

D n e v n i  r e d

1.    Vijećnička pitanja.

2.    Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu gradske uprave Grada Dubrovnika.

3.    Prijedlog zaključka o umanjenju ugovorenih iznosa zakupnine za korištenje javnim površinama Grada Dubrovnika u kategorijama ugostiteljski stolovi i stolice, kiosci za pružanje ugostiteljskih usluga i nepokretna vozila za pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga, u razdoblju od 1. studenog 2021. do 1. ožujka 2022. godine.

4.    Prijedlog zaključka o smanjenju ugovorenih iznosa zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu i suvlasništvu Grada Dubrovnika od 1. studenog 2021. godine do 1. ožujka 2022. godine.

5.    Prijedlog zaključka o sklapanju Ugovora o najmu stana sa slobodno ugovorenom najamninom na određeno vrijeme sa  Draganom Čobanskim.

6.    Prijedlog zaključka o stavljanju van snage Zaključka Gradskog vijeća Klasa: 372-03/21-01/09, Urbroj: 2117/01-09-21-3 od 29. ožujka 2021. godine.

7.    Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi za dio čest. zem. 678/4 k.o. Gruž.

8.    Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi za dio nekretnine katastarske oznake čest. zem. 1020/5 k.o. Obuljeno.

9.    Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za određivanje imena ulica i trgova u naseljima Grada Dubrovnika.

10.  Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Odbora za predstavke, pritužbe i prigovore Gradskog vijeća Grada Dubrovnika.

11.  Prijedlog odluke o proglašenju svojstva komunalne infrastrukture kao javnog dobra u općoj uporabi – Gradski stadion Lapad.

12.  Prijedlog odluke o suosnivanju lokalne akcijske skupine u ribarstvu.

13.  Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o reklamiranju na području Grada Dubrovnika.

14.  Prijedlog zaključka o potpunom oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa obveznika Svetište Gospe od Milosrđa.

15.  Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Pčelica.

16.  Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na tekst Statuta Dječjeg vrtića Pčelica.

17.  Prijedlog rješenja o razrješenju privremene ravnateljice Javne ustanove Dječji vrtić Pčelica.

18.  Prijedlog rješenja o imenovanju vršitelja/ice dužnosti ravnatelja Javne ustanove Dječji vrtić Pčelica.

19.  Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Dubrovnika za prvo polugodište 2021. godine.

20.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u športu Grada Dubrovnika za 2020. godinu.

21.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove Športski objekti Dubrovnik za 2020. godinu.

22.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Zajednice tehničke kulture za 2020. godinu.

23.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o poslovanju Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Dubrovnika  za 2020. godinu.

24.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o poslovanju Boninova d.o.o. za 2020. godinu.

25.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o poslovanju Čistoće d.o.o. za 2020. godinu.

26.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o poslovanju Domouprave Dubrovnik d.o.o. za 2020. godinu.

27.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o poslovanju Dubrovačke baštine d.o.o. za 2020. godinu

28.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o poslovanju Dubrovačke razvojne agencije d.o.o. za 2020. godinu.

29.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o poslovanju Groblja Dubac d.o.o. za 2020. godinu.

30.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o poslovanju Hotela Gruž d.d. za 2020. godinu.

31.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o poslovanju Libertasa d.o.o. za 2020. godinu.

32.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o poslovanju Luke Dubrovnik d.d. za 2020. godinu.

33.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o poslovanju Sanitata Dubrovnik d.o.o. za 2020. godinu.

34.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o poslovanju UTD Ragusa d.d. za 2020. godinu

35.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o poslovanju Vodovoda Dubrovnik d.o.o. za 2020. godinu.

36.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o poslovanju Vrtlara d.o.o. za 2020. godinu.

Komentari
Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *