U PONEDJELJAK Treća sjednica novog saziva Gradskog vijeća

313

Treća sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika održat će se u ponedjeljak, 30. kolovoza 2021., s početkom u 10:00 sati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, u Dubrovniku.

Za sjednicu se predlaže:

D n e v n i  r e d

1.    Vijećnička pitanja.

2.    Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika, Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika i Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja “Babin kuk”.

3.    Prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Komolac.

4.    Prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Jakljan.

5.    Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu.

6.    Prijedlog odluke o ograničavanju korištenja jednokratne plastike za Grad Dubrovnik te ustanove i trgovačka društva u (su)vlasništvu Grada Dubrovnika

7.    Prijedlog odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području grada Dubrovnika.

8.    Prijedlog odluke o proglašenju svojstva komunalne infrastrukture kao javnog dobra u općoj uporabi – Groblje Boninovo.

9.    Prijedlog zaključka o povjeravanju provedbe Plana upravljanja svjetskim dobrom UNESCO-a “Starim gradom Dubrovnikom” javnoj ustanovi Zavod za obnovu Dubrovnika.

10.  Prijedlog zaključka  o davanju suglasnosti na tekst Dodatka II Ugovoru o donaciji sa Zakladom CABOGA Stiftung.

11.  Prijedlog zaključka o potpisivanju Ugovora o osnivanju prava  služnosti radi polaganja priključnog elektroenergetskog kabelskog voda 2×10 (20)  kV za TS 10(20)/0,4 kV PRIJEVOR 2,sa društvom HEP Ods d.o.o., Elektrojug Dubrovnik.

12.  Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa.

13.  Prijedlog zaključka o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa za Dječji vrtić.

14.  Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi, za dio nekretnine katastarske oznake čest. zem. 1237 k.o. Gromača u površini od 22 m2.

15.  Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi za dio nekretnine zemljišnoknjižne oznake čest. zem. 1333/1 k.o. Gruž (s.i.) u površini od 5 m2.

16.  Prijedlog zaključka o sporazumnom raskidu Ugovora o najmu stana sa slobodno ugovorenom najamninom sa Zavodom za hitnu medicinu DNŽ-e.

17.  Prijedlog zaključka o sklapanju Dodatka Ugovoru o kupoprodaji nekretnine s Islamskom zajednicom u Hrvatskoj.

18.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Dom Marina Držića za 2020. godinu.

19.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Dubrovačke knjižnice Dubrovnik za 2020. godinu.

20.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Dubrovačke ljetne igre za 2020. godinu.

21.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Dubrovački muzeji Dubrovnik za 2020. godinu.

22.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Dubrovački simfonijski orkestar za 2020. godinu.

23.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Folklorni ansambl „Linđo“ za 2020. godinu.

24.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Gradsko kazalište Marina Držića za 2020. godinu.

25.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Kinematografi Dubrovnik za 2020. godinu.

26.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove Muzej Domovinskog rata Dubrovnik za 2020. godinu.

27.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Prirodoslovni muzej Dubrovnik 2020. godinu.

28.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Umjetnička galerija Dubrovnik za 2020. godinu.

29.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Zavoda za obnovu Dubrovnika za 2020.  godinu.

30.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove Rezervat Lokrum za 2020. godinu s pripadajućom financijskom dokumentacijom.

Komentari
Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *