ŽUPANIJSKO IZBORNO POVJERENSTVO: Odbija se kao neosnovan prigovor Antuna Bašića

1715

Republika Hrvatska Županijsko izborno povjerenstvo Dubrovačko-neretvanske županije
Dubrovnik, 19. svibnja 2021.
P-2/21

RJEŠENJE

Županijsko izborno povjerenstvo Dubrovačko-neretvanske županije u sastavu od Josite Begović, predsjednice povjerenstva, te članova povjerenstva Đorđa Benussi, Emira Čustovića, Pera Miloglava, Marije Vetme, Kate Brajković, Ivana Ljubičića, Tanje Matić, Andreja Greguša, Josipa Mikulića, Nikol Gašić i Ante-Tonći Đurkovića, odlučujući o prigovoru kandidata stranke Župka za načelnika Općine Župa dubrovačka, Antuna Bašića (OIB 72005340822), kojeg zastupa punomoćnica Viktorija Knežević, odvjetnica u Dubrovniku, izjavljenom na rješenje o raspuštanju biračkog odbora Općinskog izbornog povjerenstva Općine Župa dubrovačka od 17. svibnja 2021., u sjednici održanoj 19. svibnja 2021.

riješio je

Odbija se kao neosnovan prigovor Antuna Bašića, kandidata za načelnika Općine Župa dubrovačka, od 17. svibnja 2021.g., izjavljen protiv rješenja Općinskog izbornog povjerenstva općine Župa dubrovačka od 17. svibnja 2021.g. koje glasi:
“1. Raspušta se birački odbor biračkog mjesta 3. Petrača u sastavu: Lukrecija Prcela, predsjednica,
Lukrecija Pavlović, potpredsjednica te članovi biračkog odbora Snježana Putica, Predrag Pavić, Mara Radić, Marko Županović, Ana Miloslavić, Hrvoje Slade, Đive Mišić i Nikša Kukrika.
će se izbori za Općinskog načelnika na biračkom mjestu 3. Petrača Nova Osnovna škola “Župa dubrovačka” u Petrači, Dr. Ante Starčevića 84.
III. Ponovljeni izbori za Općinskog načelnika na biračkom mjestu 003. Petrača održat će se u nedjelju 23. svibnja 2021. godine.”
Obrazloženje
Rješenjem Općinskog izbornog povjerenstva Općine Župa dubrovačka (u daljnjem tekstu: OIP Župa dubrovačka) od 17. svibnja 2021.g. odlučeno je :
“I. Raspušta se birački odbor biračkog mjesta 3. Petrača u sastavu: Lukrecija Prcela, predsjednica, Lukrecija Pavlović, potpredsjednica te članovi biračkog odbora Snježana Putica, Predrag Pavić, Mara Radić, Marko
Županović, Ana Miloslavić, Hrvoje Slade, Đive Mišić i Nikša Kukrika.
II. Ponovit će se izbori za Općinskog načelnika na biračkom mjestu 3. Petrača Nova Osnovna škola dubrovačka” u Petrači, Dr. Ante Starčevića 84.
III. Ponovljeni izbori za Općinskog načelnika na biračkom mjestu 003. Petrača održat će se u nedjelju 23. svibnja 2021. godine.”
U obrazloženju rješenja se navodi da je prilikom prebrojavanja glasačkih listića na biračkom mjestu 003 Petrača u glasačkoj kutiji za načelnika Općine Župa dubrovačka utvrđen jedan glasački listić viška u odnosu na utvrđeni broj biračka koji su glasovali.
Protiv navedenog rješenja Antun Bašić, kandidat stranke Župska stranka – Župka, za izbor načelnika Općine Župa dubrovačka, na lokalnim izborima održanim 16. svibnja 2021.g., izjavio je prigovor s prijedlogom da se poništi navedeno rješenje, te da OIP Župa dubrovačka utvrdi i objavi rezultate glasovanja za izbor načelnika Općine Župa dubrovačka.
U prigovoru se sadržajno navodi da je pobijano rješenje donijeto na temelju članak 63. stavak 2. (“Narodne novine”, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 27/21- dalje: ZOLI), jer je prilikom prebrojavanja glasova za općinskog načelnika Općine Župa dubrovačka u glasačkoj kutiji utvrđen jedan listić viška od utvrđenog broja birača koji su glasovali, a podnositelj prigovora tvrdi da na biračkom mjestu nisu utvrđene nepravilnosti odnosno listić viška.
U obrazloženju prigovora podnositelj tvrdi da je prilikom unošenja rezultata u sustav pri izbornom povjerenstvu došlo do problema jer sustav nije prihvaćao unos rezultata koji su bili zapisnički evidentirani, radi čega su prisutni članovi biračkog odbora, dakle ne svi, po nalogu izbornog povjerenstva pristupili ponovnom prebrojavanju glasačkih listića. Prema poimanju podnositelja prigovora ponovno prebrojavanje u odsutnosti ostalih članova biračkog odbora nije dopušteno niti zakonito provoditi. Podnositelj prigovora navodi da su ostali članovi biračkog odbora, kako je potvrdio Hrvoje Slade, tek naknadno pozvani, nakon što je navodno utvrđen višak u vidu jednog listića. Podnositelj prigovora posebno ukazuje da je nakon prebrojavanja, kada je navodno utvrđen listić viška, izvršena vidljiva promjena zapisnika na način da je na mjestu u zapisniku u kojem se nalazi ukupan zbroj listića u glasačkoj kutiji unesen broj 917, umjesto 916, te da je došlo do vidljive promjene datuma na zapisniku i unošenja točnog vremena.
Podnositelj prigovora također navodi da nema osnove poništavanju glasovanja jer eventualna greška nije mogla utjecati na rezultate izbora jer da i u slučaju da se u glasačkoj kutiji nalazio jedan listić viška, ta činjenica ne bi predstavlja nepravilnost koja je bitno utjecala ili je mogla utjecati na rezultate izbora. Ovo obzirom da je kandidat Silvio Nardeli dobio 4 glasa više od prvog slijedećeg kandidata , podnositelja prigovora, pa kako taj jedan glasački listić nije mogao promijeniti ukupne rezultat izbora , to da nisu ostvareni opravdani razlozi za ponavljanje izbora. Podnositelj prigovora ukazuje na odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-VIIA/3007/2013 i U VIIIA/2579/2017.
Prigovor nije osnovan.
Mjerodavno pravo u ovom konkretnom slučaju je odredba članka 63. stavak 2. ZOLI kojom je propisano da u situaciji kada se prilikom prebrojavanja glasačkih listića utvrdi da je njihov broj veći od utvrđenog broja birača koji su glasovali, birački odbor o tome odmah obavještava nadležno izborno povjerenstvo, a to povjerenstvo odmah raspušta birački odbor i imenuje novi, te određuje ponavljanje glasovanja na tom biračkom mjestu koje će se obaviti sedmog dana od dana prvog glasovanja. Člankom
je da će nadležno izborno povjerenstvo, kada utvrdi da je bilo nepravilnosti koje su bitno utjecale ili su mogle utjecati na rezultate izbora, poništiti radnje i odrediti da se u određenom roku, koji mora omogućiti da se izbori održe na dan kad su raspisani, te radnje ponove, a ako ne postoji mogućnost ponavljanja poništenih radnji, ili ako se nepravilnosti odnose na postupak glasovanja, a bitno su utjecale, odnosno mogle utjecati na rezultate izbora, poništit će izbor i odrediti rok u kojem će se izbor ponoviti.
Iz zapisnika o radu biračkog odbora za izbor načelnika Općine Župa dubrovačka, OLN-7, za biračko mjesto 003 Petrača, na kojemu je kao datum izrade i potpisivanja naveden 16.05.2021 u 22:00, potpisan od svih članova biračkog odbora proizlaze vidljivim ispravci na stavkama 6.,7.,8., 9. i 10. točka 3., tako da su na navedenim stavkama prvotno upisani brojevi prekriženi i upisivani novi. Prvotno upisani brojevi pod tim stavkama ukazivali su na grešku. Iz upisanih podataka na stavkama pod rednim brojem 9. i 10., proizlazi da je zbroj važećih i nevažećih glasačkih listića prvotno iznosio 915 ukupno, a pod rednim brojem 10. unesen je podatak da je važećih listića bilo je 899, a ne 897 kako je prvotno navedeno pod točkom 9.
Uvidom u zapisnik o radu biračkog odbora za izbor načelnika Općine Župa dubrovačka, OLN- 7, za biračko mjesto broj 003 Petrača, na kojemu je kao datum izrade i potpisivanja naveden 17.05.2021 u 01:40, potpisan od svih članova biračkog odbora, utvrđeno je da je pod rednim brojem 8. ispravljen ranije uneseni broj 916 , tako da je unesen broj 917, koji označava broj glasačkih listića u glasačkoj kutiji. Međutim, broj važećih i nevažećih glasačkih listića pod rednim brojem 9. i to 900 važećih i 17 nevažećih listića čini zbroj od 917. S obzirom na podatke pod rednim brojem 7. (916), raniji podatak prije ispravka pod rednim brojem 8.(916), u odnosu na podatke pod rednim brojem 9.(900+17), ukazuje na postojanje jednog glasačkog listića viška u glasačkoj kutiji.
Pregledane su izjave članova biračkih odbora Lukrecija Prcele (predsjednica), Lukrecije Pavlović Ujdur (potpredsjednica ), te Nikše Kukrike, Marka Lipanovića, Mare Radić, Hrvoje Slade, Đive Mišić, Snježane Putice i Ane Miloslavić (članovi), kao i članova OIP-a Općine Župa dubrovačka, Ante Lučića i Sanje Vuletić.
Iz navedenih izjava te zapisnika o radu biračkog odbora proizlazi da se nakon pokušaja unošenja u sustav podataka prvotnog zapisnika sastavljenog na biračkom mjestu u 22:00 sata uvidjelo da je došlo do greške, zbog koje nije bilo moguće u sustav unijeti prvotno navedene podatke. To je razlog zbog koje se pristupilo provjeri točnosti navedenih podataka, pa i ponovnom prebrojavanju glasačkih listića. Utvrđeno je da je u glasačkoj kutiji pronađen jedan listić viška u odnosu na broj birača koji su glasovali na tom biračkom mjestu.
Stoga su neosnovani navodi prigovora o nepostojanju više jedan glasački listić od zbroja zaokruženih birača koji su izašli na izbore prema izvodu iz popisa birača jer iz utvrđenog činjeničnog stanja proizlazi suprotno.
U odnosu na navode prigovora da jedan listić više ne predstavlja nepravilnost koja bi bitno utjecala ili bi mogla utjecati na rezultate izbora, valja ukazati na već citiranu odredbu članka 63. ZOLI koja propisuje da kad se prilikom prebrojavanja glasačkih listića utvrdi da je njegov broj veći od utvrđenog broja birača koji su glasovali , birački odbor o tome obavještava nadležno izborno povjerenstvo koje donosi odluku o raspuštanju biračkog odbora i imenuje novi birački i određuje ponavljanje glasovanja na tom biračkom mjestu, koje će se obaviti sedmog dana od dana prvog glasovanja.
Za izborne postupke vrijedi načelo po kojemu su ti postupci strogo formalni, pa stoga i pravna zaštita u tim postupcima podliježe strogim formalnim pravilima.
Da bi se isključila primjena članka 63. stavak 2. Zoll-a, činjenično stanje bi trebalo ukazivati da nije pronađen višak listića ( npr. da je greškom ostao neevidentiran birač za kojega se utvrdilo da je glasovao, odnosno da je naknadno zaokruženo ime osobe koja je stvarno glasovala temeljem članka 61. stavka 1. ZoLl-a, da je greškom uz iskorišteni listić “priljubljen” neiskorišteni listić i sl.). U konkretnom slučaju utvrđeno je da je broj glasačkih listića u glasačkoj kutiji bio veći od utvrđenog broja birača koji su glasovali na tom biračkom mjestu.
Kako iz utvrđenog činjeničnog stanja proizlazi da je u glasačkoj kutiji za izbor načelnika Općine Župa dubrovačka na glasačkom mjestu 003. pronađen jedan glasački listić viška u odnosu na utvrđeni broj birača koji su glasovali na tom biračkom mjestu, odlučeno je kao u izreci.

PRAVNA POUKA:
Protiv ovog rješenja nezadovoljna stranka ima pravo podnijeti žalbu Ustavnom sudu Republike Hrvatske. Žalba se poenitost putem ovog Povjerenstva u roku od 48 sati, računajući od dana primitka pobijanog rješenja.
Dn-a:
– Kandidatu stranke Župka, Antunu Bašiću,
punomoćnici podnositelja prigovora Viktoriji Knežević, odvjetnici u Dubrovniku,

– OIP Župa dubrovačka.

RJEŠENJE možete pogledati OVDJE

Komentari
Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *