38. sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika

446

38. sjednica Gradskog vijeća Grada  Dubrovnika održat će se u ponedjeljak, 29. ožujka 2021., s početkom u 10:00 sati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1.

KLASA: 021-05/17-01/01

URBROJ: 2117/01-09-21-38

Dubrovnik,  19. ožujka 2021.­

 

VIJEĆNICIMA GRADSKOG VIJEĆA

GRADA DUBROVNIKA

 

 –  S   V   I   M   A –

Sazivam  38. sjednicu Gradskog  vijeća  Grada  Dubrovnika          

                za ponedjeljak, 29. ožujka 2021., s početkom u 10:00 sati

               ___________________________________________________

Sjednica će se održati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, u Dubrovniku.

Za sjednicu se predlaže

D n e v n i  r e d

 1.    Vijećnička pitanja

2.    Prijedlog zaključka o ispravci tehničke pogreške u tekstu Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika

3.    Prijedlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika

4.    Prijedlog odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika

5.    Prijedlog odluke o izradi izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika

6.    Prijedlog odluke o davanju u najam stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika s mogućnošću kupnje, u svrhu rješavanja stambenog pitanja mladih i mladih obitelji, na području Grada Dubrovnika.

7.    Prijedlog odluke o usvajanju Plana upravljanja svjetskim dobrom UNESCO-a  “Starim gradom Dubrovnikom”

8.    Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji i načinu naplate i kontrole parkiranja u Gradu Dubrovniku

9.    Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

10.  Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Dubrovnika

11.  Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o reklamiranju na području Grada Dubrovnika.

12.  Prijedlog odluke o korištenju dijela naplaćenih sredstava komunalnog doprinosa i komunalne naknade za druge namjene različite od namjena propisanih člancima 76. i 91. Zakona o komunalnom gospodarstvu

13.  Prijedlog odluke o odobrenju zajma društvu Čistoća d.o.o.

14.  Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Dubrovnika „Dubrovački vatrogasci – Dubrovnika“

15.  Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u 2021. godini

16.  Prijedlog odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra

17.  Prijedlog zaključka kojim se poništava zaključak gradskog vijeća Klasa: 363-01/20-06/02, URBROJ: 2117/01-09-21-09, od 26. siječnja 2021.

18.  Prijedlog zaključka kojim se daje suglasnost investitorima na iskazanu namjeru financiranja troškova izgradnje dvosmjerne gradske ulice

19.  Prijedlog zaključka kojim se daje suglasnost investitorima na iskazanu namjeru financiranja troškova izgradnje prometnice predviđene UPU-om Babin Kuk (OS3) II faza

20.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Dubrovnika u 2020. godini

21.  Prijedlog godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Dubrovnika za 2021. godinu

22.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Dubrovnika

23.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća o izvršenju Plana djelovanja Grada Dubrovnika u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu

24.  Prijedlog zaključka o potpunom oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa Župe sv. Obitelji

25.  Prijedlog zaključka o djelomičnom oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa obveznika Mila Radulovića

26.  Prijedlog zaključka o potpunom oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa Župe sv. Stjepana

27.  Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekata i manifestacija iz područja skrbi o djeci, mladima i obitelji za 2021. godinu

28.  Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekata i manifestacija iz područja skrbi o stradalnicima i sudionicima Domovinskog rata i njihovim obiteljima za 2021. godinu

29.  Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekata i manifestacija iz područja skrbi o udrugama proizašlih iz II svjetskog rata i poratnog razdoblja

30.  Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje športskih priredbi od značaja za Grad Dubrovnik u 2021. godini

31.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom Grada Dubrovnika za razdoblje od 2021. do 2025. godine

32.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju teksta Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama u kulturi kojima je osnivač Grad Dubrovnik

33.  Prijedlog zaključka o potpisivanju Ugovora o zasnivanju prava služnosti zemljišta na nekretnini čest. zem. 111/2 k.o. Orašac sa društvom Hrvatski Telekom d.d.

34.  Prijedlog zaključka o potpisivanju Ugovora o zasnivanju prava služnosti puta na teret  čest. zem. 664/1 k.o. Prijevor, kao poslužne nekretnine, a u korist čest.zem. 664/3, 664/5 i 664/2 sve k.o. Prijevor, kao povlasnih nekretnina, između Grada Dubrovnika i Antuna Matušića iz Prijevora

35.  Prijedlog zaključka o potpisivanju Ugovora o zasnivanju prava služnosti između Grada Dubrovnika i društva INA industrija nafte d.d. na dijelu nerazvrstane ceste katastarske oznake čest.zem.452/9 k.o. Komolac

36.  Prijedlog zaključka kojim se nudi sklapanje novog ugovora o zakupu poslovne zgrade na adresi Don Frana Bulića 6 u Dubrovniku sa ustanovom RIT CROATIA

37.  Prijedlog zaključka o sklapanju Ugovora o zasnivanju prava služnosti u svrhu korištenja osnovne postaje elektroničke komunikacijske mreže  4504A DU Koločep postavljene na dijelu nekretnine čest. zem. 810/1 k.o. Koločep sa društvom A1 Hrvatska d.o.o.

38.  Prijedlog zaključka o sklapanju Ugovora o davanju u zakup poslovnog prostora na adresi Maestra Đela Jusića 44 u Dubrovniku sa Domom zdravlja Dubrovnik

O možebitnom izostanku, molim, javite na telefon: 351-842 ili 351-823.

Materijali za sjednicu bit će vam dostupni na web-stranici Grada Dubrovnika: Gradsko vijeće – Sjednice.

                                                                                                    Predsjednik Gradskog vijeća:

                                                                                                    mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

Komentari
Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *