VIDEO// PREDSTAVLJEN PROGRAM SRĐ JE GRAD / MOŽEMO! / NOVA LJEVICA / ZAOKRET ZA LOKALNE IZBORE 2021.

488

Na današnjem predstavljanju izbornog programa Srđ je Grad i Možemo na gradskoj razini i županijskog  izbornog programa koalicijske liste Srđ je Grad / Možemo! / Nova ljevica / Zaokret sudjelovali su kandidat za gradonačelnika Đuro Capor, kandidat za dogradonačelnika Nikša Selmani, kandidat za župana Marko Giljača, kandidatkinja za dožupanicu Igra Šain Kovačević te Sandra Benčić, zastupnica političke  platforme Možemo u Hrvatskom saboru.  

Uvodno je Nikša Selmani predstavio osnove programa pod nazivom „3 O“ koji stavlja akcente na  tri osnovna aspekta funkcionalnog grada 21. stoljeća – Otpornost, Otvorenost i Održivost. Ovaj pro gram budućnost Dubrovnika vidi u razvoju digitalnih tehnologija i inovacija kao temelja transparentnos ti, komunikacije i kohezije lokalnih usluga i gospodarstva, vidi snažnije sudjelovanje zajednice u  donošenju javnih politika, dizajniranja i pružanja javnih usluga te konačno teži da se postigne društveni  i gospodarski napretak bez štete za okoliš u okvirima uzajamne održivosti.  

U nastavku je gradonačelnički kandidat Đuro Capor iznio nekoliko okosnica programa „3 O“  govoreći konkretno o pitanjima otvorenog proračuna, stambene politike Grada Dubrovnika te turizma  kao dominantnoj gospodarskoj djelatnosti.  

Govoreći o otvorenom proračunu Capor je naglasio kako je javnost mora dobiti jasnu predodžbu  proračuna, te da je Srđ je Grad i napravio i prezentirao jednostavan alat za njegovo pretraživanje na  svojim web stranicama. Capor je rekao da će Srđ je Grad učiniti jednako transparentnim i pregled stan ja javnih ustanova te komunalnih i trgovačkih društava. Jednaku će transparentnost tražiti i kod poslo vanja Turističke zajednice Grada Dubrovnika. Uz ovo, učinit će javnim transparentan registar ugovora i  objaviti dokumentaciju koj prati javne natječaje ne samo grada nego i javnih poduzeća i ustanova.  Stavljen je naglasak na transparentnost financija političkih stranaka i nezavisnih lista gdje je Srđ je  Grad javno prezentirao svoje financiranje tijekom izborne kampanje što se također može naći na nji hovim web stranicama.  

Govoreći o stambenoj politici Capor je naglasio da će u njegovom fokusu biti javna i neprofitna  izgradnja odnosno razvoj gradskog stambenog fonda jer ovo je jedan od gorućih problema koji jako  opterećuje naše sugrađane. U nastavku je rekao kako je u Dubrovniku 50% teže riješiti stambeno pitan je nego u Splitu, a čak triput nepovoljnije i teže nego u Zagrebu. Javni stambeni fond nužno je poveća vati svake godine, a krajnji cilj je približiti se brojci od 15% stambenog fonda u vlasništvu Grada, što  odgovara prosjeku zemalja EU. Povećanjem javnog stambenog fonda i kroz dugoročni najam Grad je u  poziciji sprečavati špekulacije nekretninama i kontrolirati cijene najma za stanovanje.  

Vezano uz turizam Capor smatra da se potrebno odmaknuti od dosadašnjih modela neplanskog  i neodrživog turističkog razvoja koje se temeljio na iskorištavanju prostora i onih vrijednosti koje su  stvorene davno prije. Turizam nije poticao razvoj gospodarstva i proizvodnje već je opterećivao i pros 

tor i zajednicu. S COVID krizom dogodila se globalna promjena na strani turističke potražnje te se i  naša ponuda mora mijenjati u smjeru razvoja održivog i odgovornog turizma s konkretnim turističkim  proizvodom prilagođenim točno određenom segmentu gostiju gdje će biti prepoznatljiv kuturni, sport ski, ruralni, nautički i zdravstveni turistički proizvod, prateći visoke higijenske i epidemiološke stan darde. Dubrovačkom turizmu je potrebna digitalna transformacija – praćenje pokazatelja, zarade, navi ka gostiju, ekonomskih učinaka koji ostaju lokalnoj zajednici da bi se mogao voditi destinacijski  menadžment. Capor je naposljetku zaključio da će Srđ je Grad poticati politiku “od polja do stola”, gdje  ulogu grada vidi kao onoga koji stvara uvjete za povezivanje lokalnih proizvođača i hotelskog i ugos titeljskog sektora. 

Predstavljajući županijski programa Marko Giljača je uvodno rekao da želi razvijati regiju novih  ideja, temeljenu na zelenim politikama okrenutim prema građanima i za građane juga Hrvatske. Na žu panijskoj razini nude viziju konkretnih mjera koje su sastavni njihovog programa pod nazivom „Plan za  jug“ i koji se sastoji od tri grupe mjera: Zeleni plan, Plavi dogovor i Crveni odgovor. 

O prvoj skupini Giljača je rekao kako ona donosi niz mjera koje se oslanjaju na zelene politike  kojima je ekologija i zaštita prirode na prvom mjestu. Govorio je o donošenju Deklaracije o eko županiji  kojom bi se smjer razvoja i djelovanja u Dubrovačko – neretvanskoj županiji snažno usmjerio prema ze lenim politikama, energetskoj transformaciji, većoj otpornosti na očekivane klimatske promjene i  ekološki očuvanom prostoru. Giljača smatra da energetska i prehrambena samodostatnost, očuvanje  kvalitete zraka, vode, mora i tla, smanjenje ekološkog otiska u skladu sa europskim smjernicama i cil jevima, snažna orijentacija prema ekološkom uzgoju hrane, vlastitim sortama sjemene i primjena poli tike “od polja/mora do stola”, zelena javna nabava od lokalnih dobavljača, poticanje zelenog i plavog  poduzetništva, poduzetništva razvijenog na ponovnoj upotrebi sirovina dobivenih recikliranjem i  kvalitetnim sustavom kružnog gospodarstva i upravljanja otpadom i povećanje otpornosti na buduće  izazove klimatskih promjena i mogućih kriznih situacija, trebaju postati načelo, točka preokreta i novi  smjer razvoja Dubrovačko – neretvanske županije.  

Govoreći o dijelu programa pod nazivom Plavi dogovor Giljača je objasnio da se tu radi o  podizanju kvalitete upravljanja najvećim resursom koji raspolažemo, morem i javnim pomorskim do brom. Smatra da je upravo dogovor načelo kojim će u suradnji s građanima riješiti gorući problem ko munalnih vezova, objaviti javno i otvoreno sve dosadašnje korisnike i osigurati ono temeljno pravo  svakog čovjeka koji živi uz more, pravo da ima barku i da je ima gdje vezati. U nastavka je rekao da će  raditi na tome da se upiše granice javnog pomorskog dobra i da će u partnerstvu s građanima i konce sionarima izraditi novi Pravilnik o koncesijama i korištenju javnog pomorskog dobra, čime će se uvesti  red u prostor i točno znati i prava, ali i obveze svih korisnika ovog iznimno vrijednog prostora. Konačno,  Giljača je potvrdio da će se nastavit zalagat za povratak dužobalne brodske linije Rijeka – Korčula –  Mljet – Dubrovnik, kao cjelovitog turističkog koncepta, ali i prometne žile kucavice za razvoj naših oto ka, kao i za konačno uvođenje dugo očekivane dnevne direktne linije Lastovo – Dubrovnik.  Govoreći o trećem dijelu programa, Crveni odgovor, Giljača je rekao da će s dolaskom na mjesto žu pana donijeti hitnu odluku i pokretanju novog trasiranja podzemnih vodenih tokova u Lučinom razdolju.  

Kao kandidatkinja za dožupanicu Igra Šain Kovačević predstavila je članove županijske liste od  Neretve, preko Pelješca, Korčule, Lastova i Mljeta do Dubrovnika, Župe i Konavala, koji su se okupili  kako bi zajednički bili dio promjene koja je potrebna kako bi se pokrenuli procesi zelene transformacije  i novog smjera razvoja DNŽ. Rekla je da je smisao ove suradnje u tome da zajedno grade prijateljstvo,  solidarnost i povezanost, kao osnovu budućeg kvalitetnijeg života građana županije  

Naposljetku se medijima obratila i Sandra Benčić, saborska zastupnica političke platforme  Možemo, koalicijskog partnera na gradskoj i županijskoj razini. Ona je naglasila da je osnova suradnje  u prepoznavanju zajedničkih politika posebice vezano uz pitanja jačanja otpornosti demokratskih za jednica te zelenih politika koje postaju dominantna tema europske stvarnosti. Benčić je naglasila da se  i kroz ovu suradnju Možemo, Srđ je Grad, Nove ljevice i Zaokreta jasno može vidjeti os koja cjelovito  povezuje kotarsku, gradsku, županijsku te konačno i nacionalnu razinu. Zaključila je da nekoć razdvo jeni lokalni politički subjekti danas imaju prepoznatljivu formu ozbiljne lijevo – zelene nacionalne alter native.  

Za one koji žele znati više:  

https://www.srdjegrad.hr/program-sjg/ 

SRĐ JE GRAD 

 

Đuro Capor, Marko Giljača, Nikša Selmani i Igra Šain Kovačević, kandidati za gradonačelnika, župana i njihove zamjenike…

Objavljuje Dubrovnik INsiderSubota, 24. travnja 2021.

 

Komentari
Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *