O čemu će gradski vijećnici raspravljati na osmoj sjednici GV-a?

573

Na redu je osma sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika koja će se održati u srijedu, 24. siječnja 2018.godine, s početkom u 16 sati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika. 

Točke Dnevnog reda su sljedeće:

 
1.    Vijećnička pitanja. 
2.    Prijedlog zaključka o pokretanju postupka za izmjene i dopune Statuta Grada Dubrovnika 
3.    Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Dubrovnika za 2018. godinu. 
4.    Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2018. godinu. 
5.    Prijedlog odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Dubrovnika. 
6.    Prijedlog odluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Dubrovnika. 
7.    Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu. 
8.    Prijedlog odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Dubrovnika. 
9.    Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi. 
10.  Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu. 
11.  Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate i kontrole parkiranja u Gradu Dubrovniku. 
12.  Prijedlog odluke o osnivanju Kulturnih vijeća Grada Dubrovnika. 
13.  Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu. 
14.  Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Dubrovnika za 2018. godinu. 
15.  Prijedlog mjera socijalnog programa Grada Dubrovnika za 2108. godinu. 
16.  Prijedlog programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Dubrovnika za 2018. godinu. 
17.  Prijedlog programa javnih potreba u školstvu Grada Dubrovnika za 2018. godinu. 
18.  Prijedlog programa javnih potreba u športu Grada Dubrovnika za 2018. godinu. 
19.  Prijedlog odluke o sklapanju ugovora o obavljanju privremenog prijevoza na lokalnoj brodskoj liniji između Grada Dubrovnika (Luka Gruž) i otoka Koločepa (Gornje Čelo). 
20.  Prijedlog odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za javnu nabavu u postupku javne nabave usluge obavljanja javnog prijevoza u lokalnom linijskom obalnom pomorskom prometu na relaciji Grad Dubrovnik (Luka Gruž) – otok Koločep (Gornje Čelo). 
21.  Prijedlog odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra Grada Dubrovnika. 
22.  Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi, za dio nekretnine katastarske oznake čest. zem. 2372 k. o. Dubrovnik, površine 69 m².¸ 
23.  Prijedlog zaključka o sklapanju ugovora o najmu stana sa slobodno ugovorenom najamninom sa Sveučilištem u Dubrovniku. 
24.  Prijedlog zaključka o poništenju javnog poziva za izbor članova Savjeta mladih Grada Dubrovnika i raspisivanje novog javnog poziva. 
25.  Prijedlog plana održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Dubrovnika za 2018. godinu. 
26.  Prijedlog rješenja o imenovanu ravnatelja/ica Javne ustanove Muzej Domovinskog rata Dubrovnik. 
27.  Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Grada Dubrovnika.
Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *