Održan sastanak Radne skupine za pomorsko dobro Hrvatske zajednice županija

315

U Rijeci je održan sastanak na temu donošenja zaključaka Radne skupine za pomorsko dobro Hrvatske zajednice županija prema pojedinim odredbama predloženog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, kojemu je u svojstvu predsjednika ove Radne skupine nazočio pročelnik Upravnog odjela za turizam, pomorstvo, poduzetništvo i energetiku Ivo Klaić.

Dogovoreno je kako će prijedloge koje županije imaju na ovu važnu temu Radna skupina predložiti jadranskim županima, koji bi nadležnom Ministarstvu uputili smjernice u izradi Zakona s gledišta županija. Naime, osim obveznog usklađenja ovog Zakona sa Zakonom o koncesijama te europskom pravnom stečevinom, novim Zakonom planira se urediti nadležnost na koncesijama, politika koncesija, nadležnost nad utvrđivanjem granica pomorskim dobrom i drugo.

Kako je poznato, od donošenja važećeg Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama te ranijeg Zakona o morskim lukama, Županije su se najizravnije operativno bavile ovom problematikom u skladu s čime je potrebno zadržati postojeći kontinuitet te definirati raspodjelu prihoda od koncesijske naknade imajući u vidu obuhvatnost preuzetih obveza i nadležnosti.

Dogovoreno je i kako će ova Radna skupina putem svojih predstavnika nastaviti sudjelovanje u izradi ovog Zakona kako bi se u što skorijem roku isti i donio u propisanoj proceduri, a čime bi se doprinjelo ubrzanju postupaka provedbe pomorskog dobra, stavljanju pomorskog dobra u funkciju gospodarstva te osobito zaštiti pomorskog dobra u općoj upotrebi.

Komentari
Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *