Program javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Dubrovnika za 2020.

183

Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na svojoj 27. sjednici, održanoj 27. siječnja 2020, donijelo je Program javnih potreba u predškoskom odgoju za 2020.

Osim postojećih objekata dječjih vrtića, na području Grada Dubrovnika predviđa se gradnja novih objekata dječjih vrtića ili uključivanja postojećih objekata na kojima postoji mogućnost prenamjene građevine za obavljanje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi, u suglasju s prostornim planovima Grada Dubrovnika.

Nakon usklađivanja prostorno planske dokumentacije, pokrenuo se postupak izrade projektne dokumentacije za novi dječji vrtić u Solitudu. U gradskom proračunu za 2020. godinu osigurana su sredstva za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa (kupnju zemljišta) u iznosu od 3.700.000,00 kuna te početak gradnje vrtića u iznosu od 400.000,00 kuna.

Grad Dubrovnik je iznajmio zgradu u Mokošici za potrebe smještaja predškolske djece. Uređenje i opremanje novog dječjeg vrtića „Put na more“ završeno je 2019. godine, a u gradskom proračunu za 2020. planirana su sredstva za dodatno uređenje prostora u vrtiću (pregrade u sanitarnim čvorovima) u iznosu od 50.000,00 kuna.

S ciljem proširenja kapaciteta dječjeg vrtića Pčelica u Mokošici izrađen je idejni projekt i izvedeni potporni zidovi između objekta dječjeg vrtića i Jadranske ceste. Za dovršetak projektne dokumentacije za dogradnju i nadogradnju Dječjeg vrtića Pčelica planirano je u proračunu Grada Dubrovnika za 2020. godinu 300.000,00 kuna.

Grad Dubrovnik uredio je i opremio dio zgrade doma kulture u Zatonu za potrebe dječjeg vrtića. Zbog povećanog broja djece predškolskog odgoja, pojavila se potreba za proširenjem kapaciteta vrtića za još jednu vrtićku grupu. U tom smislu Grad Dubrovnik je pokrenuo postupak izrade projektne dokumentacije, za što je u Proračunu Grada Dubrovnika za 2020. osigurano 100. 000,00 kuna.

U srpnju 2018. godine Grad Dubrovnik se putem Upravnog odjela za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju  javio na natječaj Europskog socijalnog fonda i dobio bespovratna sredstva za projekt Grad ZA djecu – poboljšanje usluga i uvjeta za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području Grada Dubrovnika. Sukladno potpisanom ugovoru Gradu Dubrovniku je odobreno 14.080.986,10 kuna bespovratnih sredstava za realizaciju ovog programa koji se, između ostalog, odnosi na produljenje rada vrtića do 21,00 sat te na rad vrtića subotom. S ovim produljenim radom vrtića Dječji vrtići Dubrovnik započeo je 2019. godine. Za ovaj projekt planirana su sredstva u gradskom proračunu za 2020. u visini od 4.002.000,00 kuna.

Komentari
Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *